WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Ludzie realizują projekty od wieków –  każdego dnia, w każdym miejscu na kuli ziemskiej. Ludzie realizują projekty zarówno w pracy zawodowej, jak i w życiu prywatnym, choć nie zawsze używają na określenie tego, co robią, słowa projekt.

Celem spotkania będzie zapoznanie uczestników z głównymi pojęciami z zakresu zarządzania projektami i podstawowymi etapami pracy z projektem oraz przygotowanie poprzez ćwiczenia do stosowania niektórych metod i narzędzi wspomagających zarządzanie projektami w codziennej pracy.

MODUŁ/DZIEŃ I
Pomiędzy teoria a praktyką. Zarządzanie projektami na co dzień

Moduł ma na celu przybliżenie uczestnikom podstawowych wiadomości z zakresu zarządzania projektami nie tylko jako dziedziny nauki, ale i sposobu na organizację pracy w trakcie wykonywania różnorodnych zadań. Dodatkowo, będą szczególnie akcentowane praktyczne sposoby wykorzystywania metod i technik z zakresu zarządzania projektami w różnych aspektach działań uczestników, zarówno w życiu codziennym,  jaki i w obecnej lub planowanej pracy zawodowej.

MODUŁ/DZIEŃ II
Projekty tworzą ludzie. Komunikacja i zespół w zarządzaniu projektami

Teoretycznie każdy z nas potrafi się komunikować. Teoretycznie każdy z nas umie współpracować. Praktycznie – komunikacja to coś więcej niż mówienie i słuchanie, a umiejętność kreacji efektywnej atmosfery w grupie staje się podstawą skutecznego realizowania wyznaczonych zadań. Program modułu koncentruje się na „miękkich” aspektach zarządzania projektami, które mają decydujący wpływ na powodzenie każdego z projektów.

CELE SZKOLENIA
Pomiędzy teoria a praktyką. Zarządzanie projektami na co dzień

 • Zrozumienie  znaczenia  zarządzania projektem w realiach funkcjonowania firmy
 • Opanowanie  zasady skutecznego inicjowania, planowania, realizacji, kontroli i zamknięcia projektu
 • Poznanie narzędzi, technik i dokumentów wspomagających zarządzanie projektem
 • Zdobycie umiejętności oceny skuteczności wdrożonego projektu

 

Projekty tworzą ludzie. Komunikacja i zespół w zarządzaniu projektami

 • Wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności budowania i zarządzania zespołem
 • Zapoznanie ze sposobami efektywnej komunikacji w kontaktach zewnętrznych i wewnętrznych w ramach zarządzania projektami
 • Nabycie umiejętności sprawnego identyfikowania sytuacji konfliktowych i zarządzania nimi
 • Zdobycie umiejętności efektywnego zarządzanie czasem członków zespołu projektowego

 

PROFIL UCZESTNIKA
Szkolenie ma charakter ogólny i udział w nim nie wymaga specjalistycznej wiedzy. Przydatna w trakcie szkolenia  będzie ogólna wiedza na temat komunikowania się i współpracy w organizacji oraz podstaw zarządzania przedsiębiorstwem.

 

PLAN SZKOLENIA
Pomiędzy teorią a praktyką. Zarządzanie projektami na co dzień

 • Co to jest projekt i zarządzanie projektem?
 • Kto jest zaangażowany w projekt i relacje między tymi osobami?
 • Jakie są potrzeby osób zaangażowanych w projekt?
 • Jakie są systemy zarządzania projektami w firmach?
 • W jaki sposób tworzyć wymagania dla projektu?
 • Jak określać cel projektu?
 • Jakie są najważniejsze założenia projektu?
 • Jak podzielić i pogrupować zadania do wykonania w ramach projektu?
 • Jakich zasobów potrzebujemy, aby zakończyć projekt sukcesem i wdrożyć plan projektu?
 • Życie jako projekt?

 Projekty tworzą ludzie. Komunikacja i zespół w zarządzaniu projektami

 • Jak zaangażować i motywować członków zespołu projektowego?
 • Kogo wybrać do zespołu projektowego?
 • Jak zaplanować efektywne ścieżki komunikowania się w projekcie?
 • Jak komunikować się w sytuacjach konfliktowych?
 • Jak przekazywać informacje na czas i do właściwych osób?
 • Jak efektywnie zarządzać czasem poprzez eliminowanie przeszkód?
 • Jak zakończyć współpracę z zespołem projektowym i wykonawcami zadań?
 • Człowiek jako projekt?

METODY SZKOLENIA
Szkolenie będzie prowadzone w formie mini wykładu i dyskusji, przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnej. Dodatkowo, zostanie wzbogacone elementami warsztatów praktycznych, w trakcie których uczestnicy wykonają ćwiczenia z zakresu typowych sytuacji problemowych w zarządzaniu projektami.

PROWADZĄCY:
mgr Karolina Warpachowicz  –  absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, zawodowo związana z UAM i Poznańskim Festiwalem Nauki i Sztuki, obecnie na własnym rozrachunku, „specjalizuje się” w projektach miękkich z zakresu współpracy kultury, sztuki i biznesu, nieustannie stara się łączyć teorię z praktyką, bo zawsze są góry nie do zdobycia.

Termin nadsyłania zgłoszeń:
Rezerwacji szkolenia prosimy dokonywać poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego pod adres: szkolenia@arques.pl fax: 67-28-27-110

Informacje dodatkowe:
W przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby osób, organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia i badań biegłości.
Na pięć dni roboczych przed planowanym odbyciem się, organizator potwierdzi odbycie się szkolenia, poinformuje uczestników o szczegółowym planie i udzieli wszystkich niezbędnych informacji organizacyjnych.
Istnieje możliwość rezerwacji noclegu (koszt pokrywa zamawiający)

Cena szkolenia: jeden dzień 590 zł netto, dwa dni 990 zł netto.
Podana cena obejmuje udział w szkoleniu, certyfikat uczestnictwa, materiały szkoleniowe ,serwis kawowy oraz
obiad (dwa dni).
W przypadku uczestnictwa w szkoleniu więcej niż jednego pracownika tego samego zakładu, każdej kolejnej osobie
przysługuje 5% rabatu.

TERMIN I CZAS TRWANIA
28-29.03.2017
16 godzin dydaktycznych – 2 dni

Miejsce szkolenia:
ARQUES sp. z o o
ul. Mostowa 9
64-800 Chodzież