Laboratorium Badawcze

Laboratorium Bpróbki laboratoriumadawcze ARQUES sp. z o.o. świadczy usługi laboratoryjne w dziedzinie chemii i pobierania próbek. Istotą tych usług jest wykonywanie pomiarów, badań i analiz laboratoryjnych, pobieranie próbek (i temu podobne czynności) oraz sporządzanie sprawozdań z badań i analiz, które poświadczają uzyskane  wyniki odnoszące się do parametrów stwierdzonych w czasie i miejscu świadczenia usługi.

ARQUES sp. z o.o. świadczy usługi laboratoryjne w oparciu o normy, procedury badawcze, zwyczaje, posiadaną specjalistyczną wiedzę, odpowiedni sprzęt laboratoryjny. Metody i sposoby świadczenia usług ARQUES uzgadnia zawsze z Klientem opierając się na jego potrzebach.

Laboratorium ARQUES posiada Certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji na pobieranie próbek środowiskowych i ich analizy fizykochemiczne o numerze AB 1539. Zakres Akredytacji

Laboratorium ARQUES posiada zatwierdzenie Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chodzieży w zakresie pobierania próbek oraz badania próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Zakres Zatwierdzenia

W październiku 2016r Laboratorium Arques zostało włączone w poczet rzeczywistych członków Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB zarejestrowanym pod numerem 986.


Oferta Laboratorium ARQUES

Badania ścieków komunalnych i przemysłowych wykonywane według:

 • Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych
 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 września 2016r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych
 • Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych

Badania gleby i osadów ściekowych wykonywane według:

 • Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych

W ofercie posiadamy również opracowanie możliwości zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych na podstawie otrzymanych wyników badań (wyliczenie dawki, analiza ilości składników nawozowych i metali ciężkich wprowadzanych do gleby wraz z komunalnym osadem ściekowym).

Badania gleby przemysłowej wykonywane według:

 • Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 w sprawie standardów jakości gleby i ziemi

Badania odpadów wykonywane według:

 • Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach
Badania wody wykonywane według:

 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia  2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
 • Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych
 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach

Pobieranie próbek

 • wody
 • ścieków
 • gleby
 • osadów ściekowych
 • odpadów różnego typu zgodnie z klasyfikacją odpadów wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9.12. 2014 r. w sprawie katalogu odpadów

Usługa obejmuje pobieranie próbek do badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych przez wyspecjalizowany personel oraz transport próbek do laboratorium.

Formularze zleceń do pobrania