OWŚU- Badania Biegłości

Ogólne Warunki Świadczenia Usług – Badania Biegłości

W Centrum Szkoleniowo – Badawczym ARQUES sp. z o.o. z siedzibą w Chodzieży, ul. Mostowa 9, zwanym dalej ARQUES lub Organizatorem; w odniesieniu do organizowania badań biegłości; zastosowanie mają poniższe Ogólne Warunki Świadczenia Usług, zwane OWŚU. Klientem usług dostarczanych przez organizatora badań biegłości – ARQUES – może być osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną. Uczestnikiem badania biegłości nazywa się osobę biorącą udział w PT. Poniższe Ogólne Warunki Świadczenia Usług, mają zastosowanie do wszystkich organizowanych przez ARQUES badań biegłości.

Świadczenie usług

 1. ARQUES świadczy usługi w zakresie organizacji badań biegłości w zakresie pobierania próbek środowiskowych oraz badania próbek gleb i osadów ściekowych. Badania obywają się na zasadach określonych w odpowiednich programach badań biegłości, dostępnych na stronie internetowej www.arques.pl w zakładce Badania Biegłości.Do działań ARQUES w zakresie organizowania badań biegłości, należą: planowanie i opracowywanie programów badań biegłości, przygotowanie miejsc pobierania obiektów badania biegłości, przygotowanie obiektów PT w tym badanie ich jednorodności i stabilności, przeprowadzenie badań biegłości (pobieranie próbek przez uczestników / dystrybucja próbek do uczestników, zebranie od uczestników uzyskiwanych przez nich wyników wykonywanych analiz obiektów badań biegłości, analizy fizykochemiczne i mikrobiologiczne pobranych przez uczestników PT obiektów badania biegłości) oraz opracowanie raportu końcowego z badania biegłości w tym ocena kompetencji uczestników.
 2. ARQUES świadczy usługi w zakresie organizowania badań biegłości oraz wykonywanych na potrzeby organizacji PT analiz laboratoryjnych, w oparciu o normy, procedury badawcze, posiadaną wiedzę specjalistyczną, odpowiednie wyposażenie i inne.
 3. W celu należytego wykonania usługi organizacji badań biegłości, ARQUES zastrzega sobie możliwość podzlecania wykonania usługi w zakresie prowadzonych analiz laboratoryjnych, sporządzania raportów końcowych z badań biegłości (nie dotyczy autoryzacji raportów i oceny kompetencji uczestników) w tym opracowania statystycznego uzyskanych wyników, czy wnioskowania na podstawie uzyskanych rezultatów osobie trzeciej, której kwalifikacje będą pozwalały na należyte wykonanie zlecenia. ARQUES ponosi odpowiedzialność za wykonanie takich usług w całości.

 

Zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie organizacji badań biegłości

 1. Zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie organizacji badań biegłości z Organizatorem następuje w chwili otrzymania przez Organizatora wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego. Formularz można przesyłać na adres e-mail: szkolenia@arques.pl.
 2. O wszelkich zmianach danych w formularzu zgłoszeniowym, Klient powinien niezwłocznie poinformować Organizatora.
 3. Na tydzień przed przedstawionym w terminarzu danego programu badania biegłości terminem badania biegłości („termin PT”), uczestnicy otrzymają od Organizatora potwierdzenie uczestnictwa wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi organizacji i planowanego przebiegu badania lub instrukcją przygotowania próbek i raportowania wyników badania próbki.
 4. O ewentualnych zmianach wprowadzanych do programu badania biegłości, Organizator będzie niezwłocznie informował uczestników, którzy zgłosili się do udziału w badaniu biegłości. Ponadto możliwie najszybciej będzie zamieszczał zaktualizowane wersje programu badania biegłości na stronie internetowej.

 

Płatności

 1. Ceny podane w programie badania biegłości są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT (wysokość zależna od obowiązujących przepisów prawnych).
 2. Cena badania biegłości w przypadku PT w zakresie pobierania próbek do badań, obejmuje uczestnictwo w badaniu biegłości osoby wskazanej w formularzu zgłoszeniowym, wykonanie w laboratorium Organizatora / Podwykonawcy określonych w programie PT analiz obiektów badania biegłości oraz opracowanie i wydanie raportu w formie elektronicznej.
 3. Cena badania biegłości w przypadku PT w zakresie badania próbek danego rodzaju, obejmuje uczestnictwo w badaniu biegłości osoby wskazanej w formularzu zgłoszeniowym, dostarczenie obiektu badania biegłości do uczestnika, opracowanie oraz wydanie raportu końcowego w formie elektronicznej.
 4. W przypadku ponownego uczestnictwa danej jednostki w badaniu biegłości organizowanym przez ARQUES, przysługuje rabat w wysokości 5 % od całkowitego obliczonego kosztu udziału w PT. Zaznaczyć należy, iż w danej rundzie badania biegłości w zakresie badania / pobierania próbek danego rodzaju (danego obiektu); możliwy jest udział maksymalnie dwóch uczestników z danej jednostki.
 5. W przypadku badania biegłości w zakresie pobierania/badania próbek danego rodzaju Organizator zobowiązuje się dostarczyć fakturę do Klienta pocztą elektroniczną, bądź bezpośrednio uczestnikowi PT w dniu badania biegłości; a Klient zobowiązuje się do opłaty faktury w terminie wyznaczonym na fakturze.
 6. Terminy zapłaty za udział w badaniu biegłości, na podstawie wystawionych faktur, mogą oscylować pomiędzy 7 a 30 dni. Jeżeli nie było innych ustaleń, faktury wystawiane są z 14‑dniowym terminem płatności.
 7. W przypadku nieuregulowania przez uczestnika/jednostkę należnej płatności w terminie zobowiązania, Organizator nie przekaże raportu końcowego z badania biegłości uczestnikowi/jednostce, do czasu uiszczenia należnej zapłaty. ARQUES przekaże raport końcowy z PT niezwłocznie po zaksięgowaniu kwoty na koncie.

 

Rezygnacja z udziału w badaniu biegłości

 1. Rezygnację z udziału w badaniu biegłości uznaje się za ważną, jeśli zostanie zgłoszona Organizatorowi w formie mailowej na adres: szkolenia@arques.pl
 2. Rezygnacja z udziału w badaniu biegłości na 5 i więcej dni roboczych przed rozpoczęciem badania biegłości nie skutkuje obciążeniem finansowym Klienta. Rezygnacja na 1-4 dni robocze przed terminem PT skutkuje obciążeniem finansowym Klienta w wysokości 50% opłaty za udział w badaniu biegłości. W przypadku niestawienia się uczestnika na badaniu biegłości, bądź rezygnacji w dniu badania biegłości, Organizator obciąży Klienta w wysokości 75% opłaty za uczestnictwo w badaniu biegłości.

 

Odwołanie badania biegłości

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania badania biegłości z przyczyn niezależnych od Organizatora lub w przypadku, gdy do udziału w badaniu biegłości w zakresie pobierania / badania próbek danego rodzaju zgłosi się mniej niż 5 uczestników. Organizator zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Klienta. Jeśli to możliwe, Organizator zaproponuje przeprowadzenie badania biegłości w innym terminie. W przypadku braku możliwości zaproponowania nowego terminu odwołanego badania biegłości w zakresie badania próbek danego rodzaju, bądź rezygnacji Klienta z udziału w badaniu biegłości w nowym terminie, Organizator zobowiązuje się do zwrotu całej wpłaconej kwoty za udział w PT.

 

Poufność i odpowiedzialność

 1. Wystawiane przez ARQUES raporty końcowe z badania biegłości są przeznaczone wyłącznie do wiadomości i na użytek Klienta, chyba że z dodatkowych ustaleń wynika inaczej.
 2. Organizator nadaje każdemu uczestnikowi indywidualny kod, który znany jest jedynie Organizatorowi i uczestnikowi. Zapewnia on anonimowość na wszystkich etapach organizacji badania biegłości oraz po jego zakończeniu. Organizator nie udostępnia też listy uczestników biorących udział w badaniach PT.
 3. ARQUES ponosi odpowiedzialność za organizację PT i wystawiony raport końcowy, tylko wobec Klienta. Żadna osoba trzecia nie może rościć sobie praw wobec ARQUES czy jego podwykonawców z tego tytułu.
 4. Klient zobowiązany jest nie kopiować/powielać raportów końcowych inaczej, jak tylko w całości.
 5. ARQUES nie ponosi odpowiedzialności za interpretację i zastosowanie przez Klienta uzyskanych na podstawie wydanego raportu końcowego informacji.
 6. Klient jest zobowiązany do poinformowania ARQUES o swoich dodatkowych potrzebach i oczekiwaniach dotyczących współpracy i wykonania usługi organizacji badania biegłości.
 7. W przypadku gdy Klient dostarcza Organizatorowi informacji potrzebnych do sporządzenia raportu końcowego z badania biegłości; takich jak wyniki wykonywanych analiz, niepewności rozszerzone, stosowane wyposażenie i metodyka, status akredytacyjny metody itp.; Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść tych informacji.

 

Skargi i odwołania

W przypadku niewykonania usługi lub nienależytego wykonania usługi w zakresie organizacji badania biegłości przez ARQUES, Klient może złożyć Skargę. W przypadku zastrzeżeń co do treści wydanego raportu końcowego z badania biegłości, Klient może złożyć odwołanie. Ewentualne skargi/odwołania należy niezwłocznie zgłaszać na piśmie, w terminie do 14 dni od daty przekazania raportu końcowego z badania biegłości. Skarga lub odwołanie powinny zawierać przedstawienie okoliczności faktycznych uzasadniających złożenie skargi / odwołania oraz żądanie Klienta. ARQUES zobowiązany jest rozpatrzeć/udzielić odpowiedzi na skargę / odwołanie w terminie 21 dni od dnia jej otrzymania. Organizator zastrzega, iż po wydaniu raportu końcowego z badania biegłości, nie będzie rozpatrywał odwołań w zakresie zmian treści jakichkolwiek informacji przedstawionych w raporcie a przekazanych wcześniej w formie pisemnej przez uczestników (patrz: Poufność i odpowiedzialność – pkt 7).

 

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych przez niniejsze OWŚU, odpowiednie programy badań biegłości i dodatkowe umowy z Klientem; zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszelkie zmiany niniejszych OWŚU wymagają odrębnej umowy zawartej z Klientem w formie pisemnej pod rygorem nieważności i wchodzą w życie z dniem podpisania umowy.
 3. Wszelkie spory wynikające z niniejszego OWŚU bądź odrębnych umów rozstrzygane będą przez sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby ARQUES.