O nas

 

Szanowni Państwo

Centrum Szkoleniowo – Badawcze  ARQUES Sp. z o. o. jest niezależną jednostką oferującą swoim klientom bogaty zakres usług laboratoryjnych, szkoleniowych oraz doradczych. Naszym głównym celem jest  świadczenie usług na najwyższym poziomie. Współpracując z wysokiej klasy specjalistami, jednostkami naukowymi, przedsiębiorcami oraz akredytowanymi laboratoriami w Polsce i zagranicą, możemy z pełną odpowiedzialnością służyć każdemu naszemu klientowi.

Polityka Jakości

Najwyższe Kierownictwo ARQUES Sp. z o. o. deklaruje następujące cele jakościowe:

 • realizacja usług na najwyższym poziomie jakościowym zgodnie z zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej oraz zgodnie z obowiązującymi normami PN-EN ISO/IEC 17025: 2018-2 i PN-EN ISO/IEC 17043:2011
 • stosowanie udokumentowanych i sprawdzonych metod badawczych, wyposażenie pomiarowe i pomocnicze jest odpowiednio nadzorowane z zachowaniem spójności pomiarowej
 • zapewnienie poufności wyników badań i PT/ILC, ochrona praw własności klienta wraz z ochroną danych osobowych
 • postanowienia polityki jakości, która obejmuje wymagania ujęte w Podręczniku Systemu Jakości, Procedurach ogólnych, instrukcjach oraz pozostałych dokumentach Systemu Zarządzania oraz dokumentach PCA dotyczących laboratoriów badawczych oraz organizatorów badań biegłości, wszystkich dokumentach Systemu Zarządzania są znane i przestrzegane przez cały personel firmy
 • zapewnienie środków na regularne podnoszenie kwalifikacji personelu, posiadanie personelu z właściwymi kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym
 • w żaden sposób nie wpływać na pracę podległego personelu, która mogłaby być niezgodna z obowiązującymi procedurami i która  miałaby wpłynąć na jakość wykonywanych usług, wyników badan i porównań
 • posiadanie pracowników nie zatrudnionych w firmach konkurencyjnych  oraz nie wykonujących innych prac i działań dyskredytujących laboratorium
 • ciągłe podnoszenie świadomości personelu co do istoty ważności wykonywanych przez niego zadań jak i działań związanych z realizacją celów systemu zarządzania
 • właściwe wyposażenie i zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich wszystkich pomieszczeń związanych z działalnością laboratorium
 • nadzorowanie systemu zarządzania poprzez przeprowadzanie przeglądów zarządzania oraz doskonalenia systemu po wyciągnięciu wniosków

RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy:

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest ARQUES Sp. z o. o. ul. Mostowa 9, 64-800 Chodzież, tel.:+48 661-296-543, e-mail: info@arques.pl

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywać się będzie w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, podstawa:

 •     6 ust 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)- Dz.Urz. UE L 119, s. 1 – dalej RODO,
 •     ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Dz.U.2017.459 t.j. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Okres przechowywania danych osobowych

Dane przetwarzane w pozostałych celach – archiwalnych będą przechowywane przez okres 5 lat.

Prawo dostępu do danych osobowych

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W momencie, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego.

Konsekwencje niepodania danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem realizacji celów, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wykonania zadań oraz obowiązków prawnych ciążących na administratorze.

Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom, tj. naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy. Do danych osobowych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające) w tym również firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód.

Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.