Ogólne Warunki Świadczenia Usług – Laboratorium

 

W Centrum Szkoleniowo-Badawczym ARQUES sp. z o.o. z siedzibą w Chodzieży, ul. Mostowa 9, zwanym dalej ARQUES w odniesieniu do świadczenia usług laboratoryjnych w dziedzinie chemii i pobierania próbek zastosowanie mają poniższe Ogólne Warunki Świadczenia Usług, zwane OWŚU. Klientem usług laboratoryjnych może być osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną. Warunki te dotyczą wszystkich relacji handlowo-usługowych nawiązywanych przez ARQUES z Klientami.

Świadczenie usług

 1. ARQUES świadczy usługi laboratoryjne, których istotą jest wykonywanie badań i analiz laboratoryjnych, pobieranie próbek, wykonywanie pomiarów fizykochemicznych i innych czynności oraz sporządzanie sprawozdań z badań i analiz. Sprawozdania z badań i analiz poświadczają uzyskane  wyniki odnoszące się do parametrów stwierdzonych w czasie i miejscu świadczenia usługi.
 2. ARQUES świadczy usługi laboratoryjne w oparciu o normy, procedury badawcze, zwyczaje, posiadaną specjalistyczną wiedzę, odpowiedni sprzęt laboratoryjny i inne. Metody i sposób świadczenia usług uzgadnia się z Klientem opierając się na jego potrzebach.

Zawieranie umów, realizacja zleceń

 1. Zawarcie umowy/przyjęcie zlecenia na świadczenie usług laboratoryjnych następuje w chwili pisemnego bądź elektronicznego potwierdzenia ich treści i zakresu przez uprawnioną przez ARQUES osobę.
 2. Treści, zakres zleceń, terminy realizacji zlecenia/umowy każdorazowo uzgadniane są przez strony. Wszelkie zmiany zapisanych postanowień wymagają formy pisemnej, podpisanej przez wszystkie strony, pod rygorem nieważności.
 3. W celu należytego wykonania zlecenia ARQUES zastrzega sobie możliwość podzlecania wykonania usługi objętej zleceniem osobie trzeciej, której kwalifikacje będą pozwalały na należyte wykonanie zlecenia. ARQUES ponosi odpowiedzialność za wykonanie takiego zlecenia w całości.

Płatności

 1. Po wykonaniu zlecenia ARQUES wystawia faktury VAT według aktualnego cennika. Ceny podane w cenniku są cenami netto. Terminy zapłaty wystawianych faktur, mogą oscylować pomiędzy 7 a 30 dni. Jeżeli nie ma innych ustaleń, faktury wystawiane są z 14-dniowym terminem płatności.
 2. Na etapie składania ofert ARQUES może zaproponować cenę inną od tej, która wynika z cennika.

Poufność i odpowiedzialność

 1. Wystawiane przez ARQUES sprawozdania, raporty z badań i analiz, ekspertyzy są tylko i wyłącznie do wiadomości i na użytek Klienta, chyba że z umowy/zlecenia wynika inaczej.
 2. ARQUES ponosi odpowiedzialność za wystawione sprawozdanie, raport, ekspertyzę tylko wobec Klienta. Żadna osoba trzecia nie może rościć sobie praw wobec ARQUES czy jego podwykonawców z tego tytułu.
 3. Klient zobowiązany jest nie kopiować, powielać sprawozdań, raportów z badań, ekspertyz inaczej jak tylko w całości.
 4. ARQUES nie ponosi odpowiedzialności za interpretację i zastosowanie wyników badań laboratoryjnych przez Klienta.
 5. ARQUES nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia czy niewykonanie zlecenia z przyczyn niezależnych od ARQUES. Równocześnie zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia Klienta o zaistniałej sytuacji.
 6. Klient jest zobowiązany do poinformowania ARQUES o swoich potrzebach i oczekiwaniach dotyczących współpracy i należytego wykonania zlecenia.
 7. W przypadku gdy Klient dostarcza próbkę w celu zbadania do Laboratorium ARQUES, Klient odpowiedzialny jest za stan dostarczanej próby i ponosi koszty z tym związane.
 8. Wszystkie Strony zobowiązane są do zachowania poufności wobec drugiej Strony w związku z wejściem w posiadanie nieujawnionej publicznie informacji posiadającej wartość gospodarczą.

Reklamacje

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zlecenia przez ARQUES Klient może złożyć reklamacje. Ewentualne reklamacje należy niezwłocznie zgłaszać na piśmie, w terminie do 14 dni od daty zakończenia zlecenia. Reklamacja powinna zawierać przedstawienie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamacje oraz żądanie Klienta. ARQUES zobowiązany jest rozpatrzeć/udzielić odpowiedzi na reklamację w przeciągu 21 dni od dnia jej otrzymania.

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie zmiany niniejszych OWŚU wymagają odrębnej umowy zawartej z Klientem w formie pisemnej pod rygorem nieważności i wchodzą w życie z dniem podpisania umowy.
 2. W sprawach nieuregulowanych przez niniejsze OWŚU i umowę z Klientem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Wszelkie spory wynikające w niniejszego OWUŚ bądź odrębnych umów rozstrzygane będą przez sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby ARQUES.