Ogólne Warunki Świadczenia Usług – Szkolenia

ARQUES sp. z o.o. – zwany dalej Organizatorem, oferuje szeroki zakres szkoleń systemowych, laboratoryjnych. Plan aktualnych szkoleń znajduje się w zakładce harmonogram szkoleń. Każde szkolenie szczegółowo opisane jest w agendzie. Klientem usług szkoleniowych jest osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną. Uczestnikiem szkolenia nazywa się osobę biorącą udział w szkoleniu. Poniższe Ogólne Warunki Świadczenia Usług, zwane OWŚU, zastosowanie mają wyłącznie do świadczenia usług szkoleniowo-doradczych przez ARQUES sp. z o.o.

Zawarcie umowy na świadczenie usług szkoleniowych

 1. Zawarcie umowy na świadczenie usług szkoleniowych z Organizatorem następuje w chwili otrzymania przez Organizatora wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego. Formularz można przesyłać pocztą na adres siedziby Organizatora lub e-mail: szkolenia@arques.pl
 2. O wszelkich zmianach danych w formularzu zgłoszeniowym, Klient powinien niezwłocznie poinformować Organizatora.
 3. Na tydzień przed rozpoczęciem szkolenia uczestnicy otrzymają od Organizatora potwierdzenie uczestnictwa wraz ze szczegółami szkolenia.

Miejsce i czas szkolenia

 1. Szkolenia odbywają się w siedzibie Organizatora, chyba że Organizator wyznaczy inne miejsce w agendzie szkolenia.
 2. Czas szkolenia zależy od jego tematyki i podany jest w agendzie szkolenia.
 3. Organizator przygotowuje szkolenia na specjalne zamówienia w siedzibie Organizatora lub Klienta. Szczegóły szkolenia zależą od indywidualnych uzgodnień Klienta z Organizatorem, a warunki szkolenia opisuje podpisana umowa Organizatora z Klientem.

Koszt szkolenia i płatności

 1. Koszt szkolenia zależy od tematu, czasu trwania szkolenia, wykorzystywanych materiałów i innych okoliczności przeprowadzenia szkolenia.
 2. Ceny podane w harmonogramie szkoleń są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT (wysokość zależna od obowiązujących przepisów prawnych). Istnieje podstawa prawna, która umożliwia zastosowanie zwolnienia z podatku VAT: na podstawie art. 43 ust. 1, pkt. 29, lit. C Ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych lub na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. § 13, ust. 1, pkt. 20 zwalnia się od podatku VAT usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. W celu pomniejszenia kosztu szkolenia o podatek VAT, które przysługuje płatnikowi, należy poinformować Organizatora szkolenia w formie wypełnionego i przesłanego na adres mailowy szkolenia@arques.pl oświadczenia. Wzór oświadczenia znajduje się w zakładce: Szkolenia – Formularze do pobrania.
 3. Cena szkolenia obejmuje uczestnictwo w szkoleniu osoby, bądź osób wyznaczonych w formularzu zgłoszeniowym, materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa, konsultacje oraz serwis kawowy z ciepłym posiłkiem.
 4. W przypadku, gdy udział w szkoleniu biorą więcej niż jedna osoba z tej samej instytucji, Klientowi przysługuje rabat w wysokości 5% od każdego następnego uczestnika szkolenia.
 5. Klient zobowiązuje się do zapłaty za szkolenie na podstawie wystawionej faktury z terminem płatności 7 dni.

 

Rezygnacja ze szkolenia

 1. Rezygnację ze szkolenia uznaje się za ważną, jeśli zostanie zgłoszona Organizatorowi w formie mailowej na adres: szkolenia@arques.pl
 2. Rezygnacja ze szkolenia na siedem i więcej dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia nie skutkuje obciążeniem finansowym Klienta. Rezygnacja na 1-7 dni robocze przed szkoleniem skutkuje obciążeniem finansowym Klienta w wysokości 50% opłaty za szkolenie. W przypadku niestawienia się uczestnika na szkoleniu, bądź rezygnacji w dniu rozpoczęcia szkolenia, Organizator obciąży Klienta w wysokości 75% opłaty za szkolenie.

 

Odwołanie szkolenia

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora. Organizator zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Klienta. Jeśli to możliwe, Organizator zaproponuje przeprowadzenie szkolenia w innym terminie.

 

Reklamacje

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi szkoleniowej przez Organizatora, Uczestnik szkolenia bądź Klient może złożyć reklamacje. Ewentualne reklamacje należy niezwłocznie zgłaszać na piśmie, w terminie do 14 dni od daty zakończenia szkolenia. Reklamacja powinna zawierać przedstawienie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamacje oraz żądanie Klienta. Organizator zobowiązany jest rozpatrzeć/udzielić odpowiedzi na reklamację w przeciągu 21 dni od dnia jej otrzymania.

 

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych przez niniejsze OWŚU i umową z Klientem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszelkie spory wynikające w niniejszego OWUŚ bądź odrębnych umów rozstrzygane będą przez sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Niniejsze OWŚU ważne z dniem 02.02.2022r.