logo-arques-male


Szkolenie:   Warsztaty z podstaw analityki.
 Metody: miareczkowe, wagowe, spektrofotometryczne,
elektrochemiczne,
 potencjometryczne.
Obliczenia w rutynowych
 analizach próbek środowiskowych. Teoria i praktyka laboratoryjna.

 

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu:
Podczas szkolenia nabywacie Państwo umiejętności swobodnego poruszania się wśród niezliczonej ilości dokumentów regulujących wymagania dotyczące metodyk badawczych, ich interpretacji i odpowiedniego zastosowania w akredytowanym laboratorium środowiskowym. Zdobędziecie także wiedzę na temat różnorodnych rozwiązań dotyczących udowodnienia przez laboratorium badawcze pełnej równoważności metodyk alternatywnych z metodykami referencyjnymi. Podczas części warsztatowej będziecie Państwo mieli możliwość przećwiczenia, na wybranych przykładach, zaproponowanych na szkoleniu rozwiązań dotyczących przedstawiania dowodów na równoważność metod alternatywnych w stosunku do referencyjnych.

Do kogo kierowane jest szkolenie:
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników zatrudnionych w laboratoriach badających próbki środowiskowe, zarówno kierownictwa, jak i personelu technicznego, chcących ugruntować i poszerzyć wiedzę oraz umiejętności z zakresu wymagań dotyczących obszarów regulowanych prawnie i wiążących się z tym obowiązków laboratorium badającego próbki środowiskowe, w tym wymagań dotyczących stosowanych przez laboratorium metodyk badawczych.

Na szkolenie zapraszamy osoby odpowiedzialne za dopełnienie obowiązku przeprowadzenia dowodów na równoważność metod alternatywnych wykorzystywanych w Państwa laboratorium w odniesieniu do metodyk referencyjnych zawartych w stosownych dokumentach legislacyjnych.


Prowadzący szkolenie:
dr inż. Agnieszka Wiśniewska – Wieloletni pracownik laboratoriów środowiskowych, początkowo na stanowisku laboranta, specjalisty analityka, później kierownika ds. jakości oraz kierownika laboratorium.
Posiada wieloletnie doświadczenie zarówno w zakresie wdrażania systemu jakości w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025 w badawczym laboratorium środowiskowym, jak i w nadzorowaniu i doskonaleniu wdrożonego systemu.
Ponadto od lat jest wykładowcą na uczelniach wyższych przedmiotów związanych z ochroną środowiska, bezpieczeństwem i higieną pracy, chemią oraz zagadnień związanych z walidacją metod badawczych oraz kontrolą jakości badań prowadzonych w laboratorium środowiskowym.


Program szkolenia:
Teoretyczne omówienie metod miareczkowych, wagowych, spektrofotometrycznych,  elektrochemicznych, potencjometrycznych stosowanych w analizie próbek środowiskowych wraz z zasadami  wykonywania analiz i logicznym ich wykorzystaniem w praktyce.

*Korzystanie z danych literaturowych i rozwiązywanie problemów różnego typu.
*Praktyczne wykonanie analiz w/w metodami.
*Praktyczne wykonanie krzywych wzorcowych, próbek do kontroli jakości.
*Przeliczenia roztworów wzorcowych do wykonania krzywych wzorcowych oraz odzysków.
*Przeliczanie końcowych wyników bez użycia gotowych wzorów na podstawie reakcji, jakie zachodzą podczas danej analizy, np. w oznaczeniach miareczkowych (kompleksometria, alkacymetria, reakcje wytrącania) itp.


Cena szkolenia:
Cena szkolenia to 590 zł netto
Podana cena obejmuje udział w szkoleniu, certyfikat uczestnictwa, materiały szkoleniowe ,serwis kawowy oraz obiad.
W przypadku uczestnictwa w szkoleniu więcej niż jednego pracownika tego samego zakładu, każdej kolejnej osobie przysługuje 5% rabatu.

Termin nadsyłania zgłoszeń:
* Rezerwacji szkolenia prosimy dokonywać poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego pod adres: szkolenia@arques.pl


Informacje dodatkowe:

W przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby osób, Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia i badań biegłości.

Na pięć dni roboczych przed planowanym szkoleniem, Organizator potwierdzi odbycie się szkolenia, poinformuje uczestników o szczegółowym planie i udzieli wszystkich niezbędnych informacji organizacyjnych.

Istnieje możliwość rezerwacji dodatkowego noclegu na noc przed szkoleniem.

Istnieje możliwość stosowania stawki zwolnionej z VAT, po dołączeniu oświadczenia do formularza zgłoszeń.


Termin szkolenia:
26.10.2017 r.

Miejsce szkolenia:
ARQUES  sp.z o.o  ul. Mostowa 9
64-800 Chodzież