Arques Logo

          Szkolenie: Warsztaty z podstaw analityki oraz jakość w chemii analitycznej – teoria i praktyka.

 

Formularz zgłoszeniowy

 

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu:
Poza omówieniem wybranych grup metod oznaczeń ilościowych w teorii oraz zasad prowadzenia kontroli jakości, uczestnicy będą mieli możliwość praktycznego wykonania analiz w laboratorium oraz przećwiczenia toku obliczeń uzyskiwanych wyników oznaczeń danych parametrów na podstawie zachodzących podczas analiz reakcji chemicznych oraz obliczeń statystycznych związanych z kontrolą jakości.
UWAGA – ponieważ praktyczne zajęcia odbywać się będą w laboratorium, liczba uczestników szkolenia jest ograniczona! Liczy się data zgłoszenia uczestnictwa.

 

Do kogo kierowane jest szkolenie:
Szkolenie kierowane jest do pracowników zatrudnionych w laboratoriach badających próbki środowiskowe, zarówno tych, którzy chcą uaktualnić, ugruntować i poszerzyć swoją wiedzę z podstaw teoretycznych oraz z prowadzenia kontroli jakości badań, jak i pracowników nowo zatrudnionych, chcących taką wiedzę zdobyć, aby pracować z większą świadomością zachodzących w trakcie analiz zjawisk i zależności.
Podczas części warsztatowej dotyczącej obliczeń, uczestnicy będą mieli możliwość przećwiczenia obliczania i przeliczania wyników badań na podstawie zachodzących podczas wykonywania analiz ilościowych reakcji, obejmujących różnorodne metody i techniki badawcze, a także obliczenia związane z bieżącym prowadzeniem kontroli jakości w laboratorium oraz te związane z oceną wyników badań biegłości / porównań międzylaboratoryjnych (PT / ILC).
Podczas zajęć warsztatowych w laboratorium uczestnicy będą mieli możliwość wykonania wybranych oznaczeń ilościowych zgodnie z dobrą praktyką laboratoryjną z uwzględnieniem niezbędnej dla danej metody kontroli jakości.
Każdy uczestnik szkolenia może podnieść swoje kompetencje zawodowe oraz lepiej przygotować się do świadomej realizacji postawionych mu zadań.

Program szkolenia:

 • Omówienie podstaw teoretycznych miareczkowych, wagowych, spektrofotometrycznych, elektrochemicznych i potencjometrycznych metod ilościowego oznaczania danych parametrów stosowanych w analizie próbek środowiskowych, wraz z zasadami poprawnego wykonywania badań i logicznym wykorzystaniem wiedzy teoretycznej w praktyce laboratoryjnej.
 • Korzystanie z danych literaturowych i rozwiązywanie problemów pojawiających się podczas oznaczeń ilościowych badanych analitów w próbkach środowiskowych.
 • Praktyczne wykonanie analiz w/w metodami.
 • Praktyczne wykonanie krzywych wzorcowych, próbek będących elementami kontroli jakości.
 • Proste sposoby przeliczania stężeń roztworów wzorcowych do wykonania krzywych kalibracyjnych oraz odzysków.
 • Przeliczanie końcowych wyników analiz bez użycia gotowych wzorów, na podstawie zachodzących podczas oznaczeń reakcji, np. w oznaczeniach miareczkowych (kompleksometria, alkacymetria, reakcje wytrącania), w oznaczeniach wagowych, spektrofotometrycznych
 • Zapewnianie jakości a kontrola jakości badań. Elementy zapewniania jakości wykonywanych analiz. Istota kontroli jakości badań.
 • Program kontroli jakości badań w laboratorium – wewnętrzna i zewnętrzna kontrola jakości badań.
 • Wyznaczanie kryteriów oceny wyników kontroli jakości.
 • Wykorzystywanie wzorców, materiałów odniesienia oraz próbek rzeczywistych do realizacji programów wewnętrznej kontroli jakości.
 • Ocena wyników uzyskiwanych w badaniach biegłości / porównaniach międzylaboratoryjnych (PT / ILC) oraz ich wykorzystywanie do ponownej walidacji lub weryfikacji metod analitycznych i/lub do szacowania niepewności badań.
 • Ocena wyników wewnętrznej kontroli jakości badań oraz ich wykorzystywanie do ponownej walidacji lub weryfikacji metod analitycznych i/lub do szacowania niepewności badań.

Co będzie przydatne uczestnikom szkolenia:
W trakcie szkolenia przydatne będą narzędzia do obliczeń, np. kalkulatory techniczne z funkcjami statystycznymi lub arkusze kalkulacyjne.

Termin nadsyłania zgłoszeń:
Rezerwacji szkolenia prosimy dokonywać najpóźniej do dnia: 20.10.2017 r. poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego pod adres szkolenia@arques.pl
fax: 67-28-27-110

Informacje dodatkowe:
W przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby osób, organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia i badań biegłości.
Na pięć dni roboczych przed planowanym odbyciem się, organizator potwierdzi odbycie się szkolenia, poinformuje uczestników o szczegółowym planie i udzieli wszystkich niezbędnych informacji organizacyjnych.
Istnieje możliwość rezerwacji noclegu (koszt pokrywa zamawiający)

Prowadzący szkolenie:
dr inż. Agnieszka Wiśniewska

Cena szkolenia: 590 zł.
Podana cena obejmuje udział w szkoleniu, certyfikat uczestnictwa, materiały szkoleniowe ,serwis kawowy oraz obiad.
W przypadku uczestnictwa w szkoleniu więcej niż jednego pracownika tego samego zakładu, każdej kolejnej osobie przysługuje 5% rabatu.

Termin szkolenia:
26. 10. 2017r
(9:00-16:00)

Miejsce szkolenia:
Chodzież ul. Mostowa 9
ARQUES  sp.z o.o 

64-800 Chodzież

Formularz zgłoszeniowy

Rezerwuj szkolenie