Arques Logo

Szkolenie:
Pobieranie próbek środowiskowych dla zaawansowanych.
Audit pobierania próbek środowiskowych z laboratoryjną oceną
jakości pobierania oraz oceną pomiarów terenowych.

REZERWUJ SZKOLENIE

Szkolenie pozwoli na:
*doskonalenie w pobieraniu próbek oraz wykonywaniu pomiarów terenowych
*doskonalenie w audytowaniu wewnętrznym pobierania próbek i pomiarów
terenowych
*porównanie wyników z innymi wykonawcami
*doskonalenie w pomiarach terenowych
*zapoznanie się z walidacją, szacowaniem niepewności i kontrolą jakości
pobierania


Do kogo kierowane jest szkolenie:
Szkolenie kierowane jest głównie do zaawansowanych próbkobiorców, kontrolerów jakości pobierania próbek, auditorów wewnętrznych kontrolujących pobieranie próbek, osób nadzorujących pobieranie próbek

Prowadzący szkolenie:
dr inż. Piotr Pasławski

Program szkolenia:
Szkolenie dwudniowe z walidacji, szacowania niepewności, kontroli jakości pobierania wybranych rodzajów próbek środowiskowych, kontroli zewnętrznej pobierania wraz z praktycznym pobieraniem próbek i praktycznym wykonywaniem wybranych pomiarów terenowych przez uczestników szkolenia.

Wykonanie pobierania i pomiarów terenowych będzie oceniane przez auditora technicznego.

W pobranych próbkach będą wykonywane wybrane pomiary chemiczne w celu oceny jakości pobierania. Wykonawcą pomiarów kontrolnych będzie akredytowane laboratorium organizatora szkolenia.

*Pobierane rodzaje próbek podczas szkolenia

  • pobieranie gleby, odpadu ściekowego – pomiary kontrolne w laboratorium organizatora
  • pobieranie ręczne ścieków oczyszczonych, wody powierzchniowej z pomiarami terenowymi wykonywanymi przez próbkobiorców (pH, przewodność i temperatura) – pomiary kontrolne w laboratorium organizatora


Cena szkolenia:
Cena szkolenia to: 1050 zł netto
*Podana cena obejmuje udział w szkoleniu, certyfikat uczestnictwa, materiały
szkoleniowe ,serwis kawowy oraz obiad.
*W przypadku uczestnictwa w szkoleniu więcej niż jednego pracownika tego samego zakładu, każdej kolejnej osobie przysługuje 5% rabatu.
*Istnieje możliwość rezerwacji noclegu.


Informacja o tym, co będzie przydatne uczestnikom na szkoleniu :
*własny sprzęt do pobierania próbek oraz pehametr, konduktometr i
termometr jeżeli będzie wykonywał pomiary terenowe
*dokumenty stosowane przy pobieraniu próbek
*najlepiej aby pobierający był tak przygotowany jak do własnych poborów
rutynowych (w tym odpowiednie ubranie). Wszystkie te elementy będą
oceniane przez auditora.


Termin nadsyłania zgłoszeń:
* Rezerwacji szkolenia prosimy dokonywać najpóźniej do dnia:  4.11.2015 r.
* Można również zgłosić udział w szkoleniu poprzez wysłanie formularza na adres: szkolenia@arques.pl

Istnieje możliwośc zwolnienia z podatku Vat po wcześniejszym wypełnieniu oświadczenia.
Na podstawie art. 43 ust. 1, pkt 29, lit. C Ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. §13 ust. 1, pkt 20 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane

Informacje dodatkowe:
W przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby osób, organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia.

Na pięć dni roboczych przed planowanym szkoleniem, organizator potwierdzi odbycie się szkolenia, poinformuje uczestników o szczegółowym planie i udzieli wszystkich niezbędnych informacji organizacyjnych.


Termin szkolenia:
9-10 Listopada 2015 r.

Miejsce szkolenia:
*ARQUES  sp.z o.o
ul. Mostowa 9
64-800 Chodzież

Formularz zgłoszeniowy <– POBIERZ

->Rezerwuj szkolenie<-