Arques Logo

Temat: Monitoring gospodarki wodno-ściekowej. Obowiązki korzystającego ze środowiska.

 

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu:

Udział w szkoleniu pozwoli na zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami Prawa ochrony środowiska, Prawa wodnego i rozporządzeń wykonawczych.

Uczestnik szkolenia pozna podstawowe obowiązki wynikające z w/w przepisów w tym z zakresu szczególnego korzystania z wód i związane z tym obowiązki dotyczące badań jakości ścieków, a także dotyczące sprawozdawczości w gospodarce wodno-ściekowej.

Uczestnicy na szkoleniu dowiedzą się:

  • jakie pozwolenia wodnoprawne powinni posiadać,
  • jakie obowiązki, wynikające z posiadanych pozwoleń i rozporządzeń wykonawczych, na nich spoczywają,
  • jak często muszą wykonywać badania jakości różnych rodzajów ścieków,
  • jak prowadzić sprawozdawczość dotyczącą pobieranej wody i odprowadzanych ścieków.

 

Do kogo kierowane jest szkolenie:

Szkolenie polecamy podmiotom korzystających z wód m.in.:

  • pobierającym wodę powierzchniową lub podziemną,
  • wprowadzającym ścieki do wód/ziemi/kanalizacji.

Prowadzący szkolenie:
mgr Katarzyna Olejniczak 

Program szkolenia:

* Omówienie aktów prawnych regulujących zasady korzystania ze środowiska.

* Ustawa prawo ochrony środowiska – omówienie podstawowych pojęć (definicje), emisji substancji i energii do środowiska (emisji do powietrza, emisji do wód i ziemi, emisji hałasu), system pozwoleń na korzystanie ze środowiska.

*  Ustawa Prawo wodne – omówienie gospodarowania wodami i korzystania z wód w świetle przepisów ustawy, rodzajów pozwoleń wodnoprawnych, w tym pozwoleń na pobór wód, wprowadzanie ścieków do wód, ziemi i kanalizacji, na wykonanie urządzeń wodnych.

*  Omówienie przepisów wykonawczych regulujących zasady prowadzania ścieków do wód lub do ziemi – rozporządzenie MŚ w sprawie w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego z uwzględnieniem:

– ścieków bytowych
– ścieków komunalnych

– ścieków zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego
– ścieków opadowych

* Omówienie warunków wprowadzania ścieków do urządzeń będących własnością innych podmiotów (kiedy wymagane jest pozwolenie wodnoprawne, określenie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego w ściekach wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych, warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych – badania jakości).

* Omówienie terminów i sposobów prezentacji wyników pomiarów w gospodarce wodno-ściekowej.

Termin nadsyłania zgłoszeń:
Rezerwacji szkolenia prosimy dokonywać poprzez przesłanie wypełnionego formularza pod adres: szkolenia@arques.pl
fax: 67-28-27-110

Informacje dodatkowe:
W przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby osób, organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia.
Na pięć dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, organizator potwierdzi odbycie się szkolenia, poinformuje uczestników o szczegółowym planie i udzieli wszystkich niezbędnych informacji organizacyjnych.
Istnieje możliwość rezerwacji noclegu (koszt pokrywa zamawiający)

Cena szkolenia: 690 zł.
Podana cena obejmuje: materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa, serwis kawowy, obiad.
W przypadku uczestnictwa w szkoleniu więcej niż jednego pracownika tego samego zakładu, każdej kolejnej osobie przysługuje 5% rabatu.

Termin szkolenia:
19. Maj. 2017 r.
(9:00-16:00)

Miejsce szkolenia:
Chodzież ul. Mostowa 9
Firma ARQUES
64-800 Chodzież