arques-logo-pca

KAMROL ZDJ

Centrum szkoleniowo-badawcze ARQUES wraz ze współpracą firmy KAMROL zapraszają na konferencję:

„Proces inwestycyjno-budowlany w obiektach gospodarki wodno-ściekowej
oraz wybrane problemy eksploatacyjne”.
Czyli na co zwrócić uwagę żeby uniknąć długoletnich problemów eksploatacyjnych.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY <– POBIERZ

Konferencje przeprowadzą:

Irena Iwanisik– od listopada 2014r . jest na emeryturze ale jednocześnie z przejściem na emeryturę podjęła współprace z Wydawnictwem Seidel Przywecki spółka z o.o. Józefosław (piszę do działu Prawo a eksploatacja w  dwumiesięczniku Forum eksploatatora).
Od 1994 r. do przejścia na emeryturę zatrudniona była na stanowisku technologa w PWiK Szczecinek, zajmowała się technologią oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody.
Uczestniczyła w wielu kursach i konferencjach.
Kilkukrotnie prezentowała swoje referaty dot.:
-zastosowana strącania wstępnego PIX-em
-zastosowania PAX-u do zwalczania bakterii Microthrix parvicella
-problemu tłuszczy  w kanalizacji i technologii oczyszczania ścieków
Pani Irena jest absolwentką WSI Koszalin-specjalność technologia wody i ścieków.

Oraz Pan dr inż Adam Boguski – który posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
Doświadczenie zawodowe:
Pracownik naukowo-dydaktyczny w Politechnice Koszalińskiej w latach 1993-2015.

Współpraca z biurami projektowymi oraz firmami wykonawczymi w latach 1995 – 2015 czego efektem jest m. in.  18 projektów, 2 koncepcje rozwiązania gospodarki ściekowej w gminach, 5 rozruchów technologicznych oczyszczalni ścieków,  4 raporty o oddziaływaniu na środowisko, 5 analiz technologicznych z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.
Autor 14 publikacji naukowych z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.
Członek Rady Naukowej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego w latach 2008-2016
Obecnie ekspert ds. technologii w firmie Budimex S.A.

Program konferencji:

Dzień pierwszy 05.12.2017 r. 

Od 16:00 Rejestracja uczestników 

19:00 Uroczysta Kolacja 

Dzień drugi 06.12.2017 r.

Wykłady od godz. 9:00

1) Przykłady błędów  projektowych dot. przebudowy / rozbudowy oczyszczalni ścieków i ich wpływ na eksploatację oczyszczalni ścieków – I. Iwanisik.

-przykłady błędów dot. wielkości przyjmowanych parametrów ścieków i osadów ściekowych do wymiarowania obiektów i doboru urządzeń
-przykłady błędów  dot. procesu, obiektów i urządzeń oczyszczania ścieków
-przykłady błędów  dot. procesu, obiektów i urządzeń przetwarzania odpadów wytwarzanych w procesie oczyszczania ścieków
-przykłady błędów  uniemożliwiających poprawną pracę oczyszczalni ścieków w warunkach kryzysowych ( bardzo niskie temperatury zewnętrzne, intensywne roztopy i intensywne opady roztopy, upały, napływ ścieków  toksycznych).

2) Proces inwestycyjno-budowlany w praktyce – A. Boguski.

-określenie istotnych kryteriów zamówienia w świetle ustawy PZP
-diagnoza aktualnych problemów oraz przyszłych uwarunkowań eksploatacyjnych – własna  wizja budowy lub modernizacji
-faza planowania i  projektowania – udział eksploatatorów i zewnętrznych ekspertów
-wybór właściwych technologii i urządzeń oraz określenie ich parametrów
-faza budowy
-rozruch obiektów

3) Instalacja wody technologicznej na oczyszczalni ścieków. Stosować czy nie?I. Iwanisik.

-podstawowe rozwiązania instalacji wody technologicznej
-dlaczego warto stosować wodę technologiczną?

-warunki poprawnej i niezawodnej pracy pompowni hydroforowej wody technologicznej
-wykorzystanie ścieków oczyszczonych jako wody technologicznej na przykładzie wybranej oczyszczalni ścieków
-jakość wody technologicznej pod względem sanitarnym

4) Eksploatacja obiektów gospodarki ściekowej a zapotrzebowanie energii – A. Boguski.

-wykorzystanie potencjalnych źródeł energii odnawialnej w oczyszczalni ścieków
-optymalizacja pod kątem zmniejszenia energochłonności procesów

5) Wpływ doboru układu technologicznego oraz sposobu eksploatacji na ilość i jakość wytwarzanych osadów ściekowych.

-znaczenie kontroli laboratoryjnej  nad jakością ścieków i osadów ściekowych
-dziennik pracy oczyszczalni ścieków , raporty miesięczne i roczne -analiza dokumentów  podstawą do podejmowana decyzji technologicznych
-wpływ eksploatatora na  gospodarkę wodno ściekową w zlewni oczyszczalni.
-przepustowość oczyszczalni a preferowane sposoby przetwarzania osadów
-wpływ przyjmowanych nieczystości płynnych i odcieków z obiektów przeróbki osadów na ilość i jakość wytwarzanych osadów ściekowych
-nadzór na procesem oczyszczania ścieków i przetwarzania osadów  (  w tym między innymi  kontrola IO i WO, właściwy/optymalny dobór dawek koagulantów i polimerów, kontrola pracy urządzeń pomiarowych  i ich kalibracja )

6) Warsztaty eksploatacyjne

-wymiana pozytywnych i negatywnych doświadczeń eksploatacyjnych przez uczestników szkolenia, moderowana przez prowadzących szkolenie
-omawianie i wspólne próby rozwiązania zgłaszanych przez uczestników szkolenia problemów eksploatacyjnych
-pytania do prowadzących szkolenie

7) Podsumowanie szkolenia

-wnioski z warsztatów omówione przez prowadzących szkolenie
-ewentualne opinie i uwagi uczestników szkolenia (w tym zgłaszanie przydatnej/oczekiwanej tematyki kolejnych szkoleń)

*Koszt udziału w konferencji to:  610,00 zł netto
Podana cena obejmuje udział w szkoleniu, certyfikat uczestnictwa, materiały szkoleniowe ,serwis kawowy oraz obiad.
W przypadku uczestnictwa w szkoleniu więcej niż jednego pracownika tego samego zakładu, każdej kolejnej osobie przysługuje 5% rabatu.

Zgłoszenia po wcześniejszym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego prosimy przesyłać pod adres e-mial: szkolenia@arques.pl
lub faksem pod numer: 67-28-27-110.

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!!!

Termin konferencji:
5-6. XII. 2017 r. 

Miejsce konferencji:
Siedziba firmy ARQUES/KAMROL Chodzież ul. Mostowa 9, 64-800 Chodzież.

Osoba kontaktowa:Ewelina Siwek – koordynator ds. szkoleń tel.: 667-640-256 , email: szkolenia@arques.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY <– POBIERZ