Arques Logo
„Kierownictwo techniczne i kierownictwo do spraw jakości według wymagań normy
PN-EN ISO/IEC 17025 oraz nadzór nad wyposażeniem pomiarowym”.

 

Formularz zgłoszeniowy <– pobierz

 

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu:
Uczestnicy szkolenia zapoznają się z rolą i funkcją jaką powinien spełniać kierownik ds. jakości w zakresie systemu jakości oraz kierownik ds. technicznych w zakresie działalności technicznej laboratorium. Dowiedzą się jak skutecznie wykorzystać w doskonaleniu systemu zarządzania narzędzia wskazane w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2005.
Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję poszerzyć i ugruntować informacje na temat różnorodnych rozwiązań laboratoriów badawczych z zakresu nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym i pomocniczym zgodnych w wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 oraz wymaganiami dokumentów Polskiego Centrum Akredytacji. Słuchacze będą mieli możliwość porównania tych rozwiązań i wybrania optymalnych opcji dla swojego laboratorium. Biorący udział w szkoleniu będą potrafili samodzielnie stworzyć harmonogram wzorcowań i sprawdzeń wyposażenia pomiarowego i pomocniczego oraz dobrać optymalny czasokres wzorcowań i analizując wyniki tych wzorcowań, z pełną świadomością sterować tymi czasokresami, stosownie wydłużając je lub skracając przy jednoczesnym zachowaniu spójności pomiarowej.

Do kogo kierowane jest szkolenie:
Szkolenie skierowane jest do pracowników zatrudnionych w laboratoriach badających próbki środowiskowe, zarówno kierownictwa ds. jakości, jak i kierownictwa technicznego odpowiadającego za wdrożenie, utrzymanie oraz doskonalenie systemu zarządzania, a także do personelu technicznego odpowiedzialnego za nadzór nad wyposażeniem chcących usprawnić swoją pracę w tym zakresie. Jeżeli chcecie Państwo poznać działania, które pozwolą zoptymalizować nadzór nad wyposażeniem w Waszym laboratorium, tak aby niewielkim nakładem pracy mieć je pod kontrolą, i mieć pewność, że uzyskujecie dokładne wyniki badań, a przy tym zachowujecie spójność pomiarową, zapraszamy na szkolenie.

Prowadzący szkolenie:
dr inż. Agnieszka Wiśniewska
mgr Ewelina Siwek

Zakres szkolenia:
1.Organizacja laboratorium – struktura, schemat organizacyjny, cele strategiczne oraz ich realizacja.
2.Personel laboratorium – miejsce i rola poszczególnych grup pracowników w strukturze organizacyjnej.
3.Podział obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności personelu w realizacji polityki jakości i jej celów strategicznych laboratorium.
4.Rola i zadania kierownika ds. jakości oraz kierownika ds. technicznych we wdrażaniu, utrzymywaniu i doskonaleniu systemu zarządzania
laboratorium.
5.Kompetencje kierownika ds. jakości oraz kierownika ds. technicznych – kryteria wymagań i ich weryfikacja.
6.Formułowanie zakresu obowiązków kierownika ds. jakości oraz kierownika ds. technicznych na podstawie wymagań normy PN-EN 7. ISO/IEC 1705:2005.
8.Udział kierownika ds. jakości i kierownika ds. technicznych w działaniach związanych z auditem wewnętrznym, inicjowaniu i realizacji
działań korygujących i zapobiegawczych oraz w przeglądzie zarządzania.
9. Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym – jako strategiczne działania kierownictwa technicznego w uzyskiwaniu miarodajnych
wyników badań.
10.Klasyfikacja wyposażenia pomiarowego i pomocniczego wraz ze szczegółowym omówieniem każdej z grup.
11.Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 oraz dokumentów Polskiego Centrum Akredytacji dotyczące wyposażenia
pomiarowego i sprzętu pomocniczego – zakupy usług i dostaw (specyfikacje zamówień), wyposażenie (identyfikacja, wykazy, programy,
wzorcowania i sprawdzania, kalibracje, postępowanie z wyposażeniem nowo zakupionym oraz wadliwym, sprawdzenie pojemności szkła
miarowego, analiza trendu itp.), zachowanie spójności pomiarowej.
12.Analiza trendów wyników wzorcowań wyposażenia pomiarowego.
13.Ustalanie częstotliwości wzorcowań wyposażenia pomiarowego.
14.Obowiązki kierownictwa oraz personelu technicznego w zakresie nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym i sprzętem pomocniczym.
15.Przykłady oznakowania wyposażenia pomiarowego i pomocniczego w laboratorium będącego pod nadzorem.
16.Audyt techniczny w zakresie nadzoru nad wyposażeniem.
17.Zajęcia praktyczne: sprawdzenie pojemności pipety automatycznej oraz kolb miarowych, wykonanie krzywej kalibracyjnej wybranej
metody spektrofotometrycznej, kalibracja pH-metru, wykonanie analizy trendu dla przykładowych wartości sprawdzenia okresowego
pipety, analiza trendu wyników uzyskanych podczas wzorcowań wyposażenia pomiarowego.


Co będzie przydatne uczestnikom szkolenia:
Podczas szkolenia przydatne będą narzędzia do obliczeń, np. kalkulatory techniczne z funkcjami statystycznymi lub arkusze kalkulacyjne.


Termin nadsyłania zgłoszeń:
Rezerwacji prosimy dokonywać poprzez przesłanie wypełnionego formularza pod adres: szkolenia@arques.pl
fax: 67-28-27-110

Informacje dodatkowe:
W przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby osób, organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia.
Na pięć dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem organizator potwierdzi odbycie się szkolenia, poinformuje uczestników o szczegółowym planie i udzieli wszystkich niezbędnych informacji organizacyjnych.
Istnieje możliwość rezerwacji noclegu (koszty pokrywa zamawiający)

Cena szkolenia: 990 zł.

Termin szkolenia:
luty 2018 r.

Miejsce szkolenia:
Chodzież ul Mostowa 9
ARQUES Sp.zo.o.
64-800 Chodzież

Formularz zgłoszeniowy