Arques Logo

                        Szkolenie:  Zaawansowane techniki ICP-MS i ICP-OES, możliwości i problemy.


Formularz zgłoszeniowy! <– pobierz

 

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu:
*Każdy uczestnik szkolenia dowie się jakie są podstawy optycznej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie   indukcyjnie sprzężonej i opanuje metodykę ICP OES oraz ICP-MS.
*Pozna praktyczne zastosowanie tej techniki i przeanalizuje źródła błędów i sposoby ich eliminacji
*Będzie miał możliwość rozmowy z innymi uczestnikami oraz z osobą prowadzącą szkolenie.

Do kogo kierowane jest szkolenie:
*Szkolenie kierowane  jest dla osób poznających technikę ICP-OES oraz ICP-MS, a także poszerzających swoje
praktyczne umiejętności w tej technice.

Prowadzący szkolenie:
prof. Danuta Barałkiewicz – Kierownik Pracowni Analizy Spektroskopowej Pierwiastków na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, członek Komitetu Chemii Analitycznej PAN. V-ce Przewodnicząca Komisji Analizy Spektralnej PAN oraz V-ce Prezes Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego im. Juliusza Aleksandrowicza. Autoryzowany wykładowca TrainMiC w zakresie Metrology in Chemistry oraz autorka licznych publikacji naukowych.

Program szkolenia:
Tematyka zajęć dotyczyć będzie zagadnień związanych z ilościową analizą wielopierwiastkową metodami spektroskopowymi: optyczna spektrometria emisyjna z jonizacją w indukowanej plazmie (ICP-OES); spektrometria mas z jonizacją w indukowanej plazmie (ICP-MS).

Uczestnicy zapoznają się z następującymi zagadnieniami:
zasady działania oraz budowa aparatów: ICP-MS, ICP-OES, wyborem właściwej metody kalibracji; optymalizacją
oraz kontrolą pracy aparatury;
sposobami rozwiązywania problemów związanych z interferencjami spektralnymi i niespektralnymi (dynamiczna
komora reakcyjna, korekcje matematyczne, metoda dodatku wzorca).
podczas zajęć poruszone zostaną kwestie dotyczące wyboru właściwej techniki analitycznej w zależności od potrzeb
analizy oraz możliwości aparaturowe.

Cena szkolenia:
Cena szkolenia to 690 zł netto.
Podana cena obejmuje udział w szkoleniu, certyfikat uczestnictwa, materiały szkoleniowe, serwis kawowy wraz z
obiadem
W przypadku uczestnictwa w szkoleniu więcej niż jednego pracownika tego samego zakładu, każdej kolejnej osobie     przysługuje 5% rabatu.

Termin nadsyłania zgłoszeń:
Rezerwacji szkolenia prosimy dokonywać poprzez przesłanie wypełnionego formularza pod adres: szkolenia@arques.pl
fax: 67-28-27-110

Informacje dodatkowe:
W przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby osób, Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia.
Na pięć dni roboczych przed planowanym szkoleniem, Organizator potwierdzi odbycie się szkolenia, poinformuje uczestników o szczegółowym planie i udzieli wszystkich niezbędnych informacji organizacyjnych.
Istnieje możliwość rezerwacji noclegu (koszty pokrywa zamawiający)

Termin szkolenia:
19.10.2017 r.
(9:00-16:00)

Miejsce szkolenia:
ARQUES  sp.z o.o  ul. Mostowa 9
64-800 Chodzież

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY <— pobierz