logo-arques-male

PROGRAM BADAŃ BIEGŁOŚCI W ZAKRESIE BADANIA PRÓBEK OSADÓW ŚCIEKOWYCH
ENVIROMENTAL SS-5-16 NA ROK 2016

Formularz zgłoszeniowy <– POBIERZ

Ogólne informacje:

Program badań biegłości w zakresie badania próbek osadów ściekowych  ENVIROMENTAL SS-5-16 jest organizowany i realizowany w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO/IEC  17043:2011  „Ocena  zgodności. Ogólne  wymagania  dotyczące  badania  biegłości” oraz  dokumentu  PCA – DAPT-01  „Akredytacja  organizatorów  badań  biegłości.  Wymagania  szczegółowe”.

Głównym celem programu jest umożliwienie uczestnikom potwierdzenia swoich kompetencji w badaniach osadów ściekowych (klasycznych oraz instrumentalnych).

Adresatami programu ENVIROMENTAL SS-5-16 są zarówno akredytowane laboratoria środowiskowe jak i zakłady starające się o uzyskanie certyfikatu akredytacji.

Organizator:
Organizatorem badań biegłości jest
ARQUES sp. z o.o.
64-800 Chodzież, ul. Mostowa 9

Koordynatorem badań PT/ILC jest mgr Ewelina Siwek
tel: 667-640-256
email: e.siwek@arques.pl

Zakres programu ENVIROMENTAL SS-5-16 / oznaczane parametry:

W ramach programu porównywane będą metody badawcze klasyczne i instrumentalne w osadach ściekowych:

*substancje organiczne zakres (5,0-99,0%)
*sucha masa zakres (6,0-50,0%)
*pH (4,0-10,0)
*Metale:
Pb zakres (1,0-1500 mg/kg)
Cd zakres (0,25-50,0 mg/kg)
Ni zakres (2,5-500 mg/kg)
Zn zakres (5,0-5000 mg/kg)
Cu zakres (2,5-2000 mg/kg)
Cr zakres (2,5-2500 mg/kg)
Hg zakres (0,050-25,0 mg/kg)
Ca zakres (2,0-50,0%)
Mg zakres (0,20-5,0%)
*Fosfor ogólny zakres (0,50-4,0%)
*Azot ogólny zakres (0,50-10,0%)

W ramach realizacji programu uczestnicy otrzymują próbkę osadów ściekowych,  w której wcześniej zostały określone stężenia w/w parametrów. Uzyskane wartości zostały potwierdzone w laboratoriach eksperckich posiadających akredytacje w porównywanym zakresie badań. Były to dwa laboratoria w Polsce i jedno zagraniczne.

W celu zapewnienia jakości uzyskanych wyników podczas wykonywanych badań stosowane są wewnętrzne narzędzia kontroli jakości min. analiza CRM, próby powtórzone oraz próby ślepe.

Wyposażenie pomiarowe użyte do wykonywania badań jest objęte nadzorem metrologicznym i posiada aktualne świadectwa wzorowania.

Terminarz i koszty:

Program badań biegłości ENVIROMENTAL SS-5-16 realizowany jest w czterech rundach:

 

Runda I Runda II
Termin nadsyłania zgłoszeń 19.02.2016 21.11.2016
Termin PT 24.02.2016 28.11.2016
Termin nadsyłania wyników 9.03.2016 19.12.2016
Otrzymanie raportów z badań PT 25.03.2016 30.12.2016

Promocyjny koszt uczestnictwa w jednej rundzie badań biegłości wynosi: 200,00 zł netto ( cena regularna 600,00 zł netto) W przypadku uczestnictwa pracowników jednego zakładu w dwóch rundach przysługuje 5% rabat.


Warunki uczestnictwa:

Warunkiem koniecznym uczestnictwa w programie badań biegłości ENVIROMENTAL SS-5-16 jest przesłanie zgłoszenia w terminie podanym przez organizatora, na adres:  m.rogacka@arques.pl  szkolenia@arques.pl  , faksem na numer: 67 28 27 110, bądź pocztą na adres: ARQUES sp. z o.o., ul. Mostowa 9, 64-800 Chodzież oraz opłacenie wystawionej faktury (faktury proforma). Uczestnicy zobowiązani są dotrzymać wszystkich wskazanych terminów. Wyniki otrzymane po terminie nie zostaną przez organizatora uznane.

Każdy z uczestników otrzymuje karty przekazania wyników, na których umieszczony jest indywidualny kod uczestnika. W kartach tych zapisać należy: 3 pojedyncze wyniki, wynik średni, niepewność wyniku, metodę wg której wykonano analizę, status metody (akredytowane/nieakredytowane). Karty te przekazywane są do organizatora w formie papierowej  z podpisem osoby wykonującej oraz nadzorującej badania.


Liczba i rodzaj oczekiwanych uczestników programu badania biegłości:

Minimalna liczba uczestników w badaniach biegłości to 8 jednostek. Organizator zastrzega możliwość odwołania organizowanych badan w przypadku mniejszej liczby uczestników.


Termin rozpoczęcia badań:

Obiekt badań, jakim jest osad ściekowy, został sprawdzony pod względem stabilności badanych parametrów oraz jednorodności przekazanego materiału.

Badania należy wykonać możliwie najszybciej po otrzymaniu próbek od organizatora. Przed rozpoczęciem analiz próbki należy przechowywać ją w temp. 2-8°C w szczelnie zamkniętym opakowaniu dostarczonym przez organizatora.


Kryteria oceny i interpretacja wyników badań biegłości:

Uzyskane wyniki oceniane są w odniesieniu do wartości przypisanej.

Do oceny wyników określono parametry statystyczne – różnica D oraz wskaźniki: z-score oraz  liczba En:

 

Różnica D          D = (x-X),    D% = (x-X)*100%

gdzie:

x – jest wynikiem uzyskanym przez uczestnika

X – jest wartością przypisaną

Wskaźnik z-score      z-score =  (x-X)/ s

gdzie:

x – jest wynikiem uzyskanym przez uczestnika

X – jest wartością przypisaną

s – odchylenie standardowe

Liczba En

                         

Gdzie:

x– jest wynikiem uzyskanym przez uczestnika

X – jest wartością przypisaną

Ulab– jest rozszerzoną niepewnością wyniku uczestnika

U Ref – jest rozszerzoną niepewnością wartości przypisanej wyznaczonej przez laboratorium odniesienia


Wymagania dotyczące wytwarzania, nadzorowania jakości, magazynowania i dystrybucji obiektów badania biegłości:

Organizator zapewnia właściwe przygotowanie, nadzorowanie oraz magazynowanie obiektów badań zapewniając ich stałość i jednorodność.

Dystrybucja obiektów badań odbywa się za pośrednictwem kuriera w szczelnie zamkniętych i zabezpieczonych naczyniach.

W przypadku kiedy obiekt badań ulegnie zaginięciu lub zostanie uszkodzony uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie organizatora. Organizator zapewni dostarczenie uczestnikowi kolejnej próbki obiektu badań.

Poufność i bezstronność:

ARQUES sp. z o.o. jako organizator badań biegłości zapewnia zachowanie poufności dotyczącej uzyskanych wyników swoich klientów oraz bezstronności podczas oceny tych wyników.

Organizator ogranicza możliwość zmowy uczestników poprzez posiadanie próbek do badań biegłości z wyznaczonymi wartościami odniesienia.


Określenie zakresu w jakim zostaną opublikowane wyniki uczestników i wnioski wynikające z programu badania biegłości:

Uczestnicy po zakończonych badaniach biegłości otrzymują raport z badań biegłości, w którym znajdują się następujące informacje:

 • Nazwa i dane kontaktowe organizatora badań biegłości
 • Nazwa i dane kontaktowe koordynatora
 • Nazwisko, funkcje i podpisy osoby autoryzującej raporty
 • Wskazanie działań, które były podzlecone przez organizatora badań biegłości
 • Data wydania i status raportu
 • Oświadczenie dotyczące stopnia poufności wyników
 • Numer sprawozdania i jednoznaczna identyfikacja programu badań biegłości
 • Dokładny opis wykorzystywanych obiektów badania biegłości, łącznie z niezbędnymi szczegółami dotyczącymi przygotowania obiektów badania biegłości oraz oceny jednorodności i stabilności
 • Wyniki uczestników
 • Dane statystyczne oraz podsumowanie, łącznie z wartościami przypisanymi i zakresem akceptowalnych wyników oraz prezentacją graficzną
 • Procedury stosowane do wyznaczenia wartości przypisanej
 • Szczegóły dotyczące zapewnienia spójności pomiarowej i niepewności pomiaru wartości przypisanej.
 • Procedury wykorzystywane w celu wyznaczenia odchylenia standardowego dla oceny biegłości
 • Wartości przypisane i zestawienia statystyczne dla metod badań stosowane przez uczestników
 • Komentarz organizatora dotyczący rezultatów działania uczestników
 • Informacje o projekcie i wdrożeniu programu badania biegłości
 • Procedury wykorzystywane do statystycznej analizy danych
 • Wskazówki dotyczące interpretacji analizy statystycznej
 • Komentarze i zalecenia, wynikające z rezultatów danej rundy badania biegłości

Wszystkich pozostałych informacji udziela koordynator ds. badań biegłości:

mgr Ewelina Siwek
tel: 667-640-256
email: e.siwek@arques.pl

lub:
Fabian Mróz
koordynator ds. szkoleń
tel: 724-100-034
szkolenia@arques.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  <– POBIERZ