Arques Logo
PROGRAM BADAŃ BIEGŁOŚCI W ZAKRESIE POBIERANIA PRÓBEK ENVIROMENTAL SC-9-16
NA ROK 2016

Formularz zgłoszeniowy <– POBIERZ

 Ogólne informacje:

Program badań biegłości w zakresie pobierania próbek ENVIROMENTAL SC-9-16 jest organizowany i realizowany w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO/IEC  17043:2011  „Ocena  zgodności. Ogólne  wymagania  dotyczące  badania  biegłości” oraz  dokument  PCA – DAPT-01  „Akredytacja  organizatorów  badań  biegłości.  Wymagania  szczegółowe”.

Głównym celem programu jest umożliwienie uczestnikom potwierdzenia swoich kompetencji w pobieraniu próbek gleb rolnych i przemysłowych, osadów ściekowych i odpadów. Adresatami programu ENVIROMENTAL SC-9-16 są zarówno akredytowane laboratoria środowiskowe jak i zakłady starające się o uzyskanie certyfikatu akredytacji.

Organizator:

Organizatorem badań biegłości jest
ARQUES sp. z o.o.
64-800 Chodzież, ul. Mostowa 9

Koordynatorem badań PT/ILC jest mgr Ewelina Siwek
tel: 667-640-256
email: e.siwek@arques.pl


Zakres programu ENVIROMENTAL SC-9-16:

W ramach programu porównywane będą pobierania próbek:

 • Odpady z oczyszczalni ścieków
 • Osad ściekowy z oczyszczalni ścieków
 • Gleby rolne z terenu gminy Chodzież
 • Gleby (po)przemysłowe z terenu miasta Chodzież

Oznaczane parametry:

Analizy chemiczne próbek z badań PT wykonywane będą w akredytowanym laboratorium w zakresie:

 • Odpady: pH, sucha masa, chlorki, Zn
 • Osad ściekowy: pH, fosfor ogólny, Zn
 • Gleba rolna: pH, fosfor przyswajalny, Ni
 • Gleba przemysłowa: Zn, węglowodory ropopochodne

Analizy mikrobiologiczne próbek z badań PT wykonywane będą w akredytowanym  laboratorium  w zakresie:

 • Osad ściekowy: Jaja pasożytów ATT 

Oznaczanie parametrów wykonywane jest w akredytowanym laboratorium podwykonawcy oraz w akredytowanym laboratorium ARQUES sp. z o.o..

W celu zapewnienia jakości uzyskanych wyników podczas wykonywanych badań stosowane są wewnętrzne narzędzia kontroli jakości min. analiza CRM, próby powtórzone oraz próby ślepe.

Wyposażenie pomiarowe, użyte do wykonywania pomiarów w terenie i wykonywania badań w laboratorium, jest objęte nadzorem metrologicznym i posiada aktualne świadectwa wzorowania.

 

Terminarz i koszty:

Program badań biegłości ENVIROMENTAL SC-9-16 w roku 2016 realizowany jest w dwóch rundach:

Runda I Runda II
Termin nadsyłania zgłoszeń 22.04.2016
Termin PT 29.04.2016
Termin otrzymania raportu z PT 20.05.2016

 

Koszt uczestnictwa w jednej rundzie badań biegłości wynosi:

Odpad  650,00 zł netto

Osad ściekowy 345 zł netto (chemia) + 150,00 zł netto (mikrobiologia)

Gleba rolna 345,00 zł netto

Gleba przemysłowa  750,00 zł netto

PAKIET 4 MATRYC (dla chemii)  = 1880,00 zł netto  TANIEJ O 210,00 ZŁ !!!

 

Dodatkowo:

W przypadku uczestnictwa więcej niż jednego pracownika tego samego zakładu w danej rundzie, każdej kolejnej osobie pobierającej próbki przysługuje 5% rabatu. W przypadku pobierania różnych matryc, rabat doliczany jest do ceny niższej.

Warunki uczestnictwa:

Warunkiem koniecznym uczestnictwa w programie badań biegłości ENVIROMENTAL SC-9-16 jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia  w terminie podanym przez organizatora, na adres:  m.rogacka@arques.pl  szkolenia@arques.pl  faksem na numer: 67 28 27 110, bądź pocztą na adres: ARQUES sp. z o.o., ul. Mostowa 9, 64-800 Chodzież. Wysłanie formularza zgłoszeniowego jednoznaczne jest z akceptacją ceny i warunków. Rezygnacja z badania biegłości do pięciu dni roboczych przed rozpoczęciem badań nie skutkuje obciążeniem finansowym Klienta. Rezygnacja na 1-4 dni przed rozpoczęciem, bądź niepojawienie się Klienta na badaniu, skutkuje obciążeniem finansowym Klienta w wysokości 70% wartości zamwianych matryc.

Uczestnicy zobowiązani są dojechać  na miejsce wskazane przez Organizatora. Organizator udostępnia niezbędny sprzęt do pobierania próbek. Zaleca się jednak korzystanie z  własnego sprzętu, używanego rutynowo w zakładzie, do pobierania próbek.

Liczba i rodzaj oczekiwanych uczestników programu badania biegłości:

Minimalna liczba uczestników w badaniach biegłości to 8 jednostek. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania organizowanych badań w przypadku mniejszej liczby uczestników.

Kryteria oceny i interpretacja wyników badań biegłości:

Uzyskane wyniki oceniane są w odniesieniu do wartości odniesienia uzyskanej na podstawie serii badań w eksperckich, akredytowanych laboratoriach w Polsce i zagranicą

Do oceny wyników określono parametry statystyczne: różnica D oraz wskaźnik z-score:

Różnica D          D = (x-X),    D% = (x-X)*100%

gdzie:

x – jest wynikiem uzyskanym przez uczestnika

X – jest wartością przypisaną

 Wskaźnik z-score      z-score = (x-X)/ s

gdzie:

x – jest wynikiem uzyskanym przez uczestnika

X – jest wartością przypisaną

s – odchylenie standardowe

Poufność i bezstronność:

ARQUES sp. z o.o., jako organizator badań biegłości, zapewnia zachowanie poufności dotyczącej uzyskanych wyników swoich klientów oraz bezstronności podczas oceny tych wyników.

Określenie zakresu w jakim zostaną opublikowane wyniki uczestników i wnioski wynikające z programu badania biegłości:

Uczestnicy po zakończonych badaniach biegłości otrzymują raport z badań biegłości, w którym znajdują się następujące informacje:

 • Nazwa i dane kontaktowe organizatora badań biegłości
 • Nazwa i dane kontaktowe koordynatora
 • Nazwisko, funkcje i podpisy osoby autoryzującej raporty
 • Wskazanie działań, które były podzlecone przez organizatora badań biegłości
 • Data wydania i status raportu
 • Oświadczenie dotyczące stopnia poufności wyników
 • Numer sprawozdania i jednoznaczna identyfikacja programu badań biegłości
 • Dokładny opis wykorzystywanych obiektów badania biegłości, łącznie z niezbędnymi szczegółami dotyczącymi przygotowania obiektów badania biegłości oraz oceny jednorodności i stabilności
 • Wyniki uczestników
 • Dane statystyczne oraz podsumowanie, łącznie z wartościami przypisanymi i zakresem akceptowalnych wyników oraz prezentacją graficzną
 • Procedury stosowane do wyznaczenia wartości przypisanej
 • Szczegóły dotyczące zapewnienia spójności pomiarowej i niepewności pomiaru wartości przypisanej.
 • Procedury wykorzystywane w celu wyznaczenia odchylenia standardowego dla oceny biegłości
 • Wartości przypisane i zestawienia statystyczne dla metod badań stosowane przez uczestników
 • Komentarz organizatora dotyczący rezultatów działania uczestników
 • Informacje o projekcie i wdrożeniu programu badania biegłości
 • Procedury wykorzystywane do statystycznej analizy danych
 • Wskazówki dotyczące interpretacji analizy statystycznej
 • Komentarze i zalecenia wynikające z rezultatów danej rundy badania biegłości

 

28.04.2016 – Odbędzie się szkolenie teoretyczne z zakresu pobierania próbek środowiskowych !!! – koszt 590 zł 

Wszystkich pozostałych informacji udziela koordynator ds. badań biegłości:

mgr Ewelina Siwek
tel: 667-640-256
email: e.siwek@arques.pl


Koordynator ds. Szkoleń
Fabian Mróz
tel: 724-100-034
szkolenia@arques.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  <– POBIERZ