Arques Logo

PROGRAM BADAŃ BIEGŁOŚCI W ZAKRESIE POBIERANIA PRÓBEK
ENVIROMENTAL SC-8-16 NA ROK 2016


Formularz zgłoszeniowy <– POBIERZ

Ogólne informacje:

Program badań biegłości w zakresie pobierania próbek ENVIROMENTAL SC-8-16 jest organizowany i realizowany w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO/IEC  17043:2011  „Ocena  zgodności.  Ogólne  wymagania  dotyczące  badania  biegłości” oraz  dokumentu  PCA – DAPT-01  „Akredytacja  organizatorów  badań  biegłości.  Wymagania  szczegółowe”.

Głównym celem programu jest umożliwienie uczestnikom potwierdzenia swoich kompetencji w pobieraniu próbek wody do spożycia, wody powierzchniowej, wody podziemnej, ścieków oczyszczonych. Adresatami programu ENVIROMENTAL SC-8-15 są zarówno akredytowane laboratoria środowiskowe jak i zakłady starające się o uzyskanie certyfikatu akredytacji.

Organizator:

Organizatorem badań biegłości jest
ARQUES sp. z o.o.
64-800 Chodzież, ul. Mostowa 9


Koordynatorem badań PT/ILC jest mgr Ewelina Siwek
tel: 667-640-256
email: e.siwek@arques.pl

 

Zakres programu ENVIROMENTAL SC-8-16:

W ramach programu porównywane będą pobierania próbek:

 • Wody do spożycia na terenie siedziby ARQUES w Chodzieży.
 • Woda powierzchniowa z rzeki na terenie miasta Chodzież.
 • Ścieku oczyszczonego z Oczyszczalni Ścieków w Chodzieży.
 • Wody podziemnej na terenie gminy Chodzież.
 • Oznaczane parametry:

Analizy chemiczne próbek z badań PT wykonywane będą w akredytowanym laboratorium w zakresie:

Ścieki oczyszczone: pH, temperatura (pomiary w terenie), fosfor ogólny, zawiesina ogólna

Woda do spożycia: pH, temperatura (pomiary w terenie), jon amonowy, Fe

Woda powierzchniowa: pH, temperatura, Fe, fosfor ogólny

Woda podziemna: pH, przewodność, temperatura (pomiary w terenie), Fe

Analizy mikrobiologiczne próbek z badań PT wykonywane będą w akredytowanym  laboratorium  w zakresie:

Woda do spożycia: Enterokoki, E.coli

Woda powierzchniowa: Enterokoki, Salmonella

 

Organizator udostępnia sprzęt do pobierania próbek, jednak w miarę możliwości wskazane jest pobieranie próbek swoim sprzętem.

Wszystkie oznaczane parametry chemiczne (poza mierzonymi w terenie), wykonywane są w Akredytowanym Laboratorium firmy ARQUES sp. z o.o.. W celu zapewnienia jakości uzyskanych wyników podczas wykonywanych badań, stosowane są wewnętrzne narzędzia kontroli jakości min. analiza CRM, próby powtórzone oraz próby ślepe. Parametry mikrobiologiczne wykonywane będą w Akredytowanym Laboratorium Podwykonawcy.

Wyposażenie pomiarowe, użyte do wykonywania pomiarów w terenie i wykonywania badań w laboratorium, jest objęte nadzorem metrologicznym i posiada aktualne świadectwa wzorowania.

Terminarz i koszty:

Program badań biegłości ENVIROMENTAL SC-8-16 w roku 2016 realizowany jest w dwóch rundach:

Runda I Runda II
Termin nadsyłania zgłoszeń 22.04.2016
Termin PT 27.04.2016
Termin otrzymania raportu z PT 20.04.2016

Uczestnicy badania biegłości mogą brać udział w pobieraniu dowolnej ilości wybranych przez siebie matryc.

Koszt uczestnictwa w PT (analizy chemiczne) w jednej rundzie wynosi:

Woda do spożycia 250,00 zł netto

Woda powierzchniowa 250,00 zł netto

Ściek oczyszczony 300,00 zł netto

Woda podziemna 330,00 zł  netto

PAKIET 4 MATRYC : 1030 ZŁ NETTO TANIEJ O 100 ZŁ  !!!

Koszt uczestnictwa w PT (analizy mikrobiologiczne) w jednej rundzie wynosi:

Woda do spożycia 110,00 zł netto

Woda powierzchniowa 110,00 zł netto

PAKIET 4 MATRYC DLA CHEMIA (4) + MIKROBIOLOGIA (2) = 1230,00 ZŁ NETTO TANIEJ O 120,00 ZŁ !!!

 

Dodatkowo:

W przypadku uczestnictwa więcej niż jednego pracownika tego samego zakładu w danej rundzie, każdej kolejnej osobie pobierającej próbki przysługuje 5% rabatu. W przypadku pobierania różnych matryc, rabat doliczany jest do ceny niższej.

 

Warunki uczestnictwa:

Warunkiem koniecznym uczestnictwa w programie badań biegłości ENVIROMENTAL SC-8-16 jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia  w terminie podanym przez organizatora, na adres:  szkolenia@arques.pl , m.rogacka@arques.pl  faksem na numer: 67 28 27 110, bądź pocztą na adres: ARQUES sp. z o.o., ul. Mostowa 9, 64-800 Chodzież. Wysłanie formularza zgłoszeniowego jednoznaczne jest z akceptacją ceny i warunków. Rezygnacja z badania biegłości do pięciu dni roboczych przed rozpoczęciem badań nie skutkuje obciążeniem finansowym Klienta. Rezygnacja na 1-4 dni przed rozpoczęciem, bądź niepojawienie się Klienta na badaniu, skutkuje obciążeniem finansowym Klienta w wysokości 70% wartości zamwianych matryc.

Uczestnicy zobowiązani są dojechać  na miejsce wskazane przez Organizatora. Organizator udostępnia niezbędny sprzęt do pobierania próbek. Zaleca się jednak korzystanie z  własnego sprzętu, używanego rutynowo w zakładzie, do pobierania próbek.


Liczba i rodzaj oczekiwanych uczestników programu badania biegłości:

Minimalna liczba uczestników w badaniach biegłości to 8 jednostek. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania organizowanych badań w przypadku mniejszej liczby uczestników.


Kryteria oceny i interpretacja wyników badań biegłości:

Uzyskane wyniki oceniane są w odniesieniu do:

 • Wartości średniej z wszystkich wyników uczestników badań biegłości

Do oceny wyników określono parametry statystyczne: różnica D oraz wskaźnik z-score.

Różnica D          D = (x-X),    D% = (x-X)*100%

gdzie:

x – jest wynikiem uzyskanym przez uczestnika

X – jest wartością przypisaną

 

Wskaźnik z-score      z-score =  (x-X)/ s

gdzie:

x – jest wynikiem uzyskanym przez uczestnika

X – jest wartością przypisaną

s – odchylenie standardowe

Poufność i bezstronność:

ARQUES sp. z o.o., jako organizator badań biegłości, zapewnia zachowanie poufności dotyczącej uzyskanych wyników swoich klientów oraz bezstronności podczas oceny tych wyników.


Określenie zakresu w jakim zostaną opublikowane wyniki uczestników i wnioski wynikające z programu badania biegłości:

Uczestnicy po zakończonych badaniach biegłości otrzymują raport z badań biegłości, w którym znajdują się następujące informacje:

 • Nazwa i dane kontaktowe organizatora badań biegłości
 • Nazwa i dane kontaktowe koordynatora
 • Nazwisko, funkcje i podpisy osoby autoryzującej raporty
 • Wskazanie działań, które były podzlecone przez organizatora badań biegłości
 • Data wydania i status raportu
 • Oświadczenie dotyczące stopnia poufności wyników
 • Numer sprawozdania i jednoznaczna identyfikacja programu badań biegłości
 • Dokładny opis wykorzystywanych obiektów badania biegłości, łącznie z niezbędnymi szczegółami dotyczącymi przygotowania obiektów badania biegłości oraz oceny jednorodności i stabilności
 • Wyniki uczestników
 • Dane statystyczne oraz podsumowanie, łącznie z wartościami przypisanymi i zakresem akceptowalnych wyników oraz prezentacją graficzną
 • Procedury stosowane do wyznaczenia wartości przypisanej
 • Szczegóły dotyczące zapewnienia spójności pomiarowej i niepewności pomiaru wartości przypisanej.
 • Procedury wykorzystywane w celu wyznaczenia odchylenia standardowego dla oceny biegłości
 • Wartości przypisane i zestawienia statystyczne dla metod badań stosowane przez uczestników
 • Komentarz organizatora dotyczący rezultatów działania uczestników
 • Informacje o projekcie i wdrożeniu programu badania biegłości
 • Procedury wykorzystywane do statystycznej analizy danych
 • Wskazówki dotyczące interpretacji analizy statystycznej
 • Komentarze i zalecenia wynikające z rezultatów danej rundy badania biegłości

28.04.2016 – Odbędzie się szkolenie teoretyczne z zakresu pobierania próbek środowiskowych !!! – koszt 590 zł

Wszystkich pozostałych informacji udziela koordynator ds. szkoleń:

mgr Ewelina Siwek
tel: 667-640-256
email: e.siwek@arques.pl

oraz:

Koordynator ds. szkoleń
Fabian Mróz
tel: 724-100-034
szkolenia@arques.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  <–  POBIERZ