logo-arques-male

PROGRAM BADAŃ BIEGŁOŚCI W ZAKRESIE BADANIA PRÓBEK ŚCIEKÓW ENVIROMENTAL E-2-16 NA ROK 2016

Farmularz zgłoszeniowy <– POBIERZ

Ogólne informacje:

Program badań biegłości w zakresie badania próbek ścieków ENVIROMENTAL E-2-16 jest organizowany i realizowany w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO/IEC  17043:2011  „Ocena  zgodności. Ogólne  wymagania  dotyczące  badania  biegłości” oraz  dokumentu  PCA – DAPT-01  „Akredytacja  organizatorów  badań  biegłości.  Wymagania  szczegółowe”.

Głównym celem programu jest umożliwienie uczestnikom potwierdzenia swoich kompetencji w badaniach ścieków (klasycznych oraz instrumentalnych).

Adresatami programu ENVIROMENTAL E-2-16 są zarówno akredytowane laboratoria środowiskowe jak i zakłady starające się o uzyskanie certyfikatu akredytacji.

Organizator:

Organizatorem badań biegłości jest
ARQUES sp. z o.o.
64-800 Chodzież, ul. Mostowa 9

Koordynatorem badań PT/ILC jest mgr Ewelina Siwek 
tel: 667-640-256
email: e.siwek@arques.pl

Zakres programu Enviromental E-2-16/ oznaczane parametry:

W ramach programu porównywane będą metody badawcze, klasyczne i instrumentalne, w ściekach:

* ChZT – zakres (6,00-10000 mg/l)
* Zawiesina ogólna – zakres (5,00-2500 mg/l)
* Siarczany – zakres (40,0-500 mg/l)
* Azot ogólny – zakres (5,00-100 mg/l)
* Fosfor ogólny – zakres (0,10-40,0 mg/l)
* Metale: 
Pb – zakres (0,001-0,50 mg/l)
Cd – zakres (0,004-2,00 mg/l)
Ni – zakres (0,10-5,00 mg/l)
Zn – zakres (0,10-50,0 mg/l)
Cu – zakres (0,050-10,0 mg/l)
Cr – zakres (0,50-50,0 mg/l)
Hg – zakres (0,0050-2,00 mg/l)

W ramach realizacji programu uczestnicy otrzymują próbkę ścieku, w której wcześniej zostały określone stężenia w/w parametrów. Uzyskane wartości zostały potwierdzone w laboratoriach eksperckich posiadających akredytacje w porównywanym zakresie badań. Były to dwa laboratoria w Polsce i jedno zagraniczne.

Uczestnicy otrzymują 4 próbki!

Próbka nr 1 oznaczenie: Pb, Cd, Ni, Zn, Cu, Cr

Próbka nr 2 oznaczenie: Hg

Próbka nr 3 oznaczenie: Azot ogólny, Siarczany

Próbka nr 4 oznaczenie: Zawiesina, ChzT

W celu zapewnienia jakości uzyskanych wyników podczas wykonywanych badań stosowane są wewnętrzne narzędzia kontroli jakości min analiza CRM, próby powtórzone oraz próby ślepe.

Wyposażenie pomiarowe użyte do wykonywania badań jest objęte nadzorem metrologicznym i posiada aktualne świadectwa wzorowania.

Terminarz i koszty:

Program badań biegłości ENVIROMENTAL E-2-16 realizowany jest w dwóch rundach:

Runda I Runda II
Termin nadsyłania zgłoszeń 8.04.2016 21.10.2016
Termin PT 13.04.2016 26.10.2016
Termin nadsyłania wyników 27.04.2016 9.11.2016
Otrzymanie raportów z badań PT 13.05.2016 25.11.2016

Koszt uczestnictwa w jednej rundzie badań biegłości wynosi: 545,00 zł netto

W przypadku uczestnictwa pracowników z jednego zakładu w dwóch rundach, przysługuje 5% rabat.

Warunki uczestnictwa:

Warunkiem koniecznym uczestnictwa w programie badań biegłości ENVIROMENTAL E-2-16 jest przesłanie zgłoszenia w terminie podanym przez organizatora, na adres m.rogacka@arques.pl , szkolenia@arques.pl   faksem na numer: 67 28 27 110, bądź pocztą na adres: ARQUES sp. z o.o., ul. Mostowa 9, 64-800 Chodzież oraz opłacenie wystawionej faktury (faktury proforma). Uczestnicy zobowiązani są dotrzymać wszystkich wskazanych terminów. Wyniki otrzymane po terminie nie zostaną przez organizatora uznane.

Każdy z uczestników otrzymuje karty przekazania wyników, na których umieszczony jest indywidualny kod uczestnika. W kartach tych zapisać należy: 3 pojedyncze wyniki, wynik średni, niepewność wyniku, metodę wg której wykonano analizę, status metody (akredytowane/nieakredytowane). Karty te przekazywane są do organizatora w formie papierowej  z podpisem osoby wykonującej oraz nadzorującej badania.


Liczba i rodzaj oczekiwanych uczestników programu badania biegłości:

Minimalna liczba uczestników w badaniach biegłości to 8 jednostek. Organizator zastrzega możliwość odwołania organizowanych badan w przypadku mniejszej liczby uczestników.


Termin rozpoczęcia badań:

Obiekt badań jakim jest ściek oczyszczony został sprawdzonym pod względem stabilności badanych parametrów oraz jednorodności przekazanego materiału.

Badania należy wykonać możliwie najszybciej po otrzymaniu próbek od organizatora. Przed rozpoczęciem analiz próbki należy przechowywać ją w temp. od 2-8°C w szczelnie zamkniętym opakowaniu dostarczonym przez organizatora.

Po otwarciu obiektu badań należy bezwzględnie szybko wykonać wszystkie analizy.


Kryteria oceny i interpretacja wyników badań biegłości:

Uzyskane wyniki oceniane są w odniesieniu do wartości przypisanej.

Do oceny wyników określono parametry statystyczne – różnica D oraz wskaźniki: z-score oraz  liczba En.

 

Różnica D          D = (x-X),    D% = (x-X)*100%

gdzie:

x– jest wynikiem uzyskanym przez uczestnika

X– jest wartością przypisaną

Wskaźnik z-score        z-score =  (x-X)/ s

gdzie:

x– jest wynikiem uzyskanym przez uczestnika

X– jest wartością przypisaną

s- odchylenie standardowe

Liczba En

          

gdzie:

x– jest wynikiem uzyskanym przez uczestnika

X– jest wartością przypisaną

Ulab– jest rozszerzoną niepewnością wyniku uczestnika

U ref jest rozszerzoną niepewnością wartości przypisanej wyznaczonej przez laboratorium odniesienia

Wymagania dotyczące wytwarzania, nadzorowania jakości, magazynowania i dystrybucji obiektów badania biegłości:

Organizator zapewnia właściwe przygotowanie, nadzorowanie oraz magazynowanie obiektów badań zapewniając ich stałość i jednorodność.

Dystrybucja obiektów badań odbywa się za pośrednictwem kuriera w szczelnie zamkniętych i zabezpieczonych naczyniach.

W przypadku kiedy obiekt badań ulegnie zaginięciu lub zostanie uszkodzony uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie organizatora. Organizator zapewni dostarczenie uczestnikowi kolejnej próbki obiektu badań.

Poufność i bezstronność:

ARQUES sp. z o.o. jako organizator badań biegłości zapewnia zachowanie poufności dotyczącej uzyskanych wyników swoich klientów oraz bezstronności podczas oceny tych wyników.

Organizator ogranicza możliwość zmowy uczestników poprzez posiadanie próbek do badań biegłości z wyznaczonymi wartościami odniesienia.


Określenie zakresu w jakim zostaną opublikowane wyniki uczestników i wnioski wynikające z programu badania biegłości:

Uczestnicy po zakończonych badaniach biegłości otrzymują Raport z badań biegłości, w którym znajdują się następujące informacje:

 • Nazwa i dane kontaktowe organizatora badań biegłości
 • Nazwa i dane kontaktowe koordynatora
 • Nazwisko, funkcje i podpisy osoby autoryzującej raporty
 • Wskazanie działań, które były podzlecone przez organizatora badań biegłości
 • Data wydania i status raportu
 • Oświadczenie dotyczące stopnia poufności wyników
 • Numer sprawozdania i jednoznaczna identyfikacja programu badań biegłości
 • Dokładny opis wykorzystywanych obiektów badania biegłości, łącznie z niezbędnymi szczegółami dotyczącymi przygotowania obiektów badania biegłości oraz oceny jednorodności i stabilności
 • Wyniki uczestników
 • Dane statystyczne oraz podsumowanie, łącznie z wartościami przypisanymi i zakresem akceptowalnych wyników oraz prezentacją graficzną
 • Procedury stosowane do wyznaczenia wartości przypisanej
 • Szczegóły dotyczące zapewnienia spójności pomiarowej i niepewności pomiaru wartości przypisanej.
 • Procedury wykorzystywane w celu wyznaczenia odchylenia standardowego dla oceny biegłości
 • Wartości przypisane i zestawienia statystyczne dla metod badań stosowane przez uczestników
 • Komentarz organizatora dotyczący rezultatów działania uczestników
 • Informacje o projekcie i wdrożeniu programu badania biegłości
 • Procedury wykorzystywane do statystycznej analizy danych
 • Wskazówki dotyczące interpretacji analizy statystycznej
 • Komentarze i zalecenia, wynikające z rezultatów danej rundy badania biegłości

Wszystkich pozostałych informacji udziela koordynator badań biegłości:

mgr Ewelina Siwek
tel:667-640-256
email: e.siwek@arques.pl

oraz

Fabian Mróz
koordynator ds szkoleń
tel: 724-100-034
szkolenia@arques.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  <– POBIERZ