Wykładowcy

prof. Danuta Barałkiewicz

Kierownik Pracowni Analizy Spektroskopowej Pierwiastków na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, członek Komitetu Chemii Analitycznej PAN. V-ce Przewodnicząca Komisji Analizy Spektralnej PAN oraz V-ce Prezes Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego im. Juliusza Aleksandrowicza. Autoryzowany wykładowca TrainMiC w zakresie Metrology in Chemistry oraz autorka licznych publikacji naukowych.

prof. Jacek Czekała

Wykładowca akademicki na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, specjalista z zakresu chemii rolnej – nawożenie, wpływ na środowisko i rośliny. Od 15 lat zajmuje się ochroną gleby oraz osadami ściekowymi – właściwościami, składem, kompostowaniem w warunkach kompostowni otwartych i ich wpływem na środowisko. Autor licznych publikacji naukowych.

dr inż. Agnieszka Wiśniewska

Wieloletni pracownik laboratoriów środowiskowych, początkowo na stanowisku laboranta, specjalisty analityka, później kierownika ds. jakości oraz kierownika laboratorium. Posiada wieloletnie doświadczenie zarówno w zakresie wdrażania systemu jakości w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025 w badawczym laboratorium środowiskowym, jak i w nadzorowaniu i doskonaleniu wdrożonego systemu. Wykładowca na uczelniach wyższych przedmiotów związanych z ochroną środowiska, bezpieczeństwem i higieną pracy, chemią, walidacją metod badawczych oraz kontrolą jakości badań prowadzonych w laboratorium środowiskowym.

mgr  Andrzej Uzarczyk

Ekspert ds. BHP, autor licznych publikacji naukowych min. „Czynniki szkodliwe i uciążliwe – wymagania dla pracodawców i techniki pomiaru. Przyjaciel przy pracy 2011 r.”, twórca programu „Laborant 2013”, właściciel firmy „AnLab”.

Irena Iwanisik

Technolog wody i ścieków – emerytowany pracownik, współpracujący z Wydawnictwem Seidel-Przywecki Sp. z o.o. w Józefosławiu. Autorka licznych artykułów do działu „Prawo a eksploatacja” w  dwumiesięczniku „Forum eksploatatora”. Od 1994 r. pracowała na stanowisku technologa w PWiK Szczecinek, zajmując się technologią n/w oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody. Uczestniczyła w wielu kursach i konferencjach przedstawiając  referaty dot.: „Zastosowania strącania wstępnego PIX-em”, „Zastosowania PAX-u do zwalczania bakterii  Microthrix parvicella”, „Problem tłuszczy  w kanalizacji i technologii oczyszczania ścieków.”

dr inż. Adam Boguski

Posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Pracownik naukowo-dydaktyczny w Politechnice Koszalińskiej w latach 1993-2015. Współpracował z biurami projektowymi oraz firmami wykonawczymi w latach 1995 – 2015 czego efektem jest m. in. 18 projektów, 2 koncepcje rozwiązania gospodarki ściekowej w gminach, 5 rozruchów technologicznych oczyszczalni ścieków, 4 raporty o oddziaływaniu na środowisko, 5 analiz technologicznych z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Autor 14 publikacji naukowych z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Członek Rady Naukowej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego w latach 2008-2016. Obecnie ekspert ds. technologii w firmie Budimex S.A.